Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3255. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe, stran 10010.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 4. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v 2. členu črta točka (k).
Sedanje točke (l) do (q) postanejo točke (k) do (p). Sedanja točka (r) postane točka (q) in se spremeni tako, da se glasi:
''(q) listinjenje,''.
Za sedanjo točko (s), ki postane točka (r), se pika nadomesti z vejico in doda nova točka (s), ki se glasi:
''(s) kreditna institucija v drugem odstavku 5. člena.''.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta točka (g).
Sedanje točke (h) do (q) postanejo točke (g) do (p).
Za točko (p) se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in se dodata dve novi točki (q) in (r), ki se glasita:
''(q) ''investicijska podjetja'' so investicijska podjetja iz tretjega odstavka 11. člena ZTFI, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS, in investicijska podjetja iz primernih tretjih držav iz Priloge IV sklepa o tržnih tveganjih,
(r) ''institucije'' so kreditne institucije in investicijska podjetja.''.
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo ''Nobeni izpostavljenosti'' nadomesti z besedilom ''Nobena izpostavljenost'', besedilo ''biti dodeljena višja utež tveganja'' pa se nadomesti z besedilom ''imeti za posledico višji tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti''.
4. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo ''Priloge II Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij'' nadomesti z besedilom ''petega poglavja sklepa o tržnih tveganjih''.
5. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo ''osebe, povezane z borznoposredniško družbo na način, določen v 56. členu ZGD-1'' nadomesti z besedilom ''nadrejene osebe in podrejene družbe, kot so opredeljene v 24. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI, ter zaposleni borznoposredniške družbe''.
6. člen
V 19. členu se v četrti alineji točke (b) besedilo ''pravnih ali fizičnih oseb, ki so podrejene dolžniku (vključno z zaposlenimi pri teh osebah)'' nadomesti z besedilom ''dolžniku nadrejenih oseb, dolžniku podrejenih družb in njegovih zaposlenih''.
7. člen
V 20. členu se v točki (d) drugega odstavka beseda ''nepremičnin'' nadomesti z besedo ''premičnin'' in pred besedo ''ali'' doda besedilo ''(Uradni list RS, št. 23/04, 66/06 in 16/08)''.
8. člen
V 21. členu se v točki (a) beseda ''nepremičnine'' nadomesti z besedo ''premičnine''.
9. člen
V 22. členu se beseda ''98.'' nadomesti z besedo ''97.''.
10. člen
V 29. členu se v točki (e) na koncu pred vejico doda besedilo ''(12. člen, drugi in tretji odstavek 13. člena in 14. člen sklepa o standardiziranem pristopu)''.
11. člen
V 37. členu se v drugem odstavku beseda ''uporabi'' nadomesti z besedilom ''upošteva kot primerno'' ter za besedo ''če'' doda beseda ''ga''.
12. člen
V 40. členu se v točki (b) sklepa beseda ''104.'' nadomesti z besedo ''103.''.
Na koncu točke (e) se doda besedilo ''Slednji mora imeti pravico oziroma možnost dajalca zavarovanja obvestiti o nastanku kreditnega dogodka.''
13. člen
V 54. členu se v točki (a) tretjega odstavka beseda ''69.'' nadomesti z besedo ''67.'' in beseda ''70.'' nadomesti z besedo ''68.''.
V točki (c) tretjega odstavka se besedilo ''upravljanja s tveganji'' nadomesti z besedilom ''merjenja tveganja''.
14. člen
V 65. členu se v prvem stavku besedilo ''86. in 87.'' nadomesti z besedilom ''85. in 86.''.
V drugem stavku se beseda ''86.'' nadomesti z besedo ''85.''.
15. člen
V 88. členu se v točki (d) drugega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo ''izračunana v skladu z 69. členom tega sklepa.''.
16. člen
V naslovu 7. poglavja se pred besedo ''KONČNA'' dodata besedi ''PREHODNA IN''.
Doda se nov 121. člen, ki se glasi:
''Ne glede na drugo alinejo točke (b) 17. člena se do 31. 12. 2009 kot neodvisni cenilci za ocenjevanje vrednosti nepremičnin štejejo tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, ki so bili imenovani na podlagi zakona, ki ureja sodišča, če uporabljajo metode vrednotenja, ki temeljijo na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. ''.
Sedanji 121. člen postane 122. člen.
17. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-15/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0157
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti