Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 97/2009 Ob-6367/09 , Stran 2432
1. Predmet prodaje so: zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566, 555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2, 503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 705/7, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahajajo na zaprtem delu odlagališča Pobrežje in skupaj merijo 205.675 m2. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča za nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti: dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora, (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07, 14/08, 15/08, obvezna razlaga MUV, št. 1/08 in 5/08). Predmetna površina je opredeljena kot površina za šport. Navedeno območje se začasno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih – predvidna je izdelava občinskega lokacijskega načrta. Na površinah za šport je možna tudi umestitev gradbeno inženirskih objektov-sončne celice. V povezavi z Enotno klasifikacijo vrst objektov se sončne celice lahko umestijo kot »drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje«. Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za cesto. Kolikor bo občina v skladu s prostorskimi akti potrebovala dele zemljišč za izgradnjo ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan, da kasneje odmerjene dele zemljišč proda občini po enaki ceni, kot jih je kupil. Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša 6.159.966,25 EUR in predstavlja izhodiščno ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Po plačilu celotne kupnine bo kupec dobil potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku. Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566, 555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2, 503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 705/7, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene. Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 6.159.966,25 EUR. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. št. 04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d, najkasneje do 12. 10. 2009, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne, – posebna izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 1. 2010. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do 13. 10. 2009, do 9. ure in sicer na naslov: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb – ponudba na nakup zemljišča – Ne odpiraj«. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila zgoraj navedena komisija. Odpiranje ponudb ne bo javno. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. skleniti prodajno pogodbo, najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, bo kupcu izdano zemljiškoknjižno dovolilo, nepremičnina pa se mu bo izročila v posest. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino in davek na dodano vrednost. 9. Ustavitev postopka Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. oziroma Mestna občina Maribor lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Javno zbiranje ponudb se bo izvajalo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 220-14-23, 220-15-54 ali 220-14-22 ali na e-pošto info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti