Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1A), stran 9989.

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1A)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 107/08) se v 3. točki II poglavja črta sedma alineja.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta sedma in osma alineja.
Dosedanja deseta alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
''– energetiko, rudarstvo in učinkovito rabo energije,''.
Enajsta alineja se črta.
Dosedanji dvanajsta in trinajsta alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
2.
V 4. točki II poglavja se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
''– pomorski promet in plovbo po celinskih vodah,''.
3.
V 5. točki II poglavja se črta sedma alineja.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta sedma in osma alineja.
4.
V 6. točki II poglavja se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
''– prehrano ter varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu,''.
5.
V 7. točki II poglavja se dodajo nove šesta do deseta alineja, ki se glasijo:
''– finančno premoženje,
– poroštva,
– zadolževanje javnega sektorja,
– javno-zasebno partnerstvo,
– preglednost finančnih odnosov,''.
Dosedanje šesta do deveta alineja postanejo enajsta do štirinajsta alineja.
Deseta alineja se črta.
Dosedanji enajsta in dvanajsta alineja postaneta petnajsta in šestnajsta alineja.
6.
V 8. točki II poglavja se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
''– mednarodno pravo ter mednarodne pogodbe in''.
7.
V 9. točki II poglavja se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
''– sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja,''.
Za dosedanjo četrto alinejo, ki postane peta alineja, se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
''– stvarno premoženje,’'.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta sedma in osma alineja.
Dosedanja sedma alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
''– sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo,''.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
V dosedanji deseti alineji, ki postane dvanajsta alineja, se beseda ''in'' nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
''– mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah in''.
Dosedanja enajsta alineja postane štirinajsta alineja.
8.
V 10. točki II poglavja se v tretji alineji besedilo "in drugih vprašanj" nadomesti z besedilom "in druga vprašanja".
9.
V 12. točki II poglavja se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
''– javno zdravje,''.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
''– kemijsko varnost in varstvo pred sevanji,''.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
''– zdravila in medicinske pripomočke,''.
Doda se nova šesta alineja, ki se glasi:
''– prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, materiale, ki prihajajo v stik z živili, pitno vodo ter varnost in prehranske vrednosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in''.
Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja.
10.
V 15. točki II poglavja se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
''– elektronske komunikacije in pošto,''.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
11.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/09-44/3
Ljubljana, dne 23. septembra 2009
EPA 578-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti