Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 478-52/2009 Ob-6366/09 , Stran 2436
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje so stavbna zemljišča v okolici Slovenj Gradca, ki so po zazidalnem načrtu Sotočje predvidena za izgradnjo poslovno-storitvenega objekta, z naslednjimi parcelnimi številkami: 1/3, del 1008/26, del 244/47 in del 3, vse k.o. Slovenj Gradec, skupaj v približni izmeri 900 m2. Zemljišča se prodajajo kot celota. Za zemljišča s parc. št. 1008/26, 244/47 in 3, k.o. Slovenj Gradec se bo opravila geodetska odmera. 3. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za stavbna zemljišča znaša 60 EUR/m2. V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča znašajo 31,00 EUR na m2. 4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 478-52-2009. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 5. Merilo za izbor Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kriterije po naslednjem vrstnem redu: 1. ponujena cena za zemljišče, 2. namen objekta, 3. rok dokončanja gradnje, 4. druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik ponuja. Če bo med prejetimi ponudbami več enakovrednih ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna pogajanja ali javna dražba. 6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. 7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec ali na spletni strani občine, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za pravne osebe), – predmet ponudbe, – ponujena cena za m2 stavbnega zemljišča, – opis oziroma namen objekta, – idejno zasnovo bodočega objekta, – najkrajši možni rok dokončanja izgradnje, – navedbo morebitnih drugih ugodnosti, – potrdilo o državljanstvu ponudnika (za fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega organa o plačanih davkih in prispevkih, – izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in da ima za izvedbo ustrezen strokovni kader, – izjava, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika. 8. Drugi pogoji Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudb. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 9. Sklenitev pogodbe Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Način in rok plačila kupnine in komunalnega prispevka Izbrani ponudnik mora kupnino in komunalni prispevek plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v pogodbi. 11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe je petek, 9. 10. 2009, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca dne 9. 10. 2009 in ni javno. 12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Peter Čarf, tel. 02/88-121-48 in Silva Tomažič, tel. 02/88-121-55.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti