Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6350/09 , Stran 2434
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 2. Predmet prodaje je nepremičnina: 2.1. Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, v izmeri 48,89 m2, Pot v toplice 9, Ptuj, nepremičnina 3.E, vl. št. 2967/3, k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti 49.400,00 €. Prostor ni zaseden z najemnikom. 3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije ali v državah članicah EU in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 14. 10. 2009, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 29/II, najkasneje do 12. ure. Ponudba mora vsebovati: – Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine. – Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več računov mora ponudnik predložiti za vsak račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 19. 10. 2009, ob 13. uri, v sobi št. 29/II na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do Mestne občine poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. 7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno–kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik. 8. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve, plača kupec. 9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 26/II, tel. 02/748-29-66 – kontaktna oseba Asja Stropnik.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti