Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 7478/19-3/2009 Ob-6348/09 , Stran 2422
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5874327, ID št. za DDV: SI81758006. 2. Predmet prodaje: stanovanjska hiša na naslovu: Cesta v Radovno 9, Mojstrana s pripadajočim zemljiščem – parc. št. 1622/4 in 1622/1, obe k.o. Dovje. Nepremičnina je vpisana pri vl. št. 426, k.o. Dovje. Iz potrdila Oddelka za okolje in prostor Občine Kranjska Gora o namenski rabi izhaja, da se parc. št. 1622/4, 1622/1, k.o. Dovje po prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora nahaja v območju DM SK5 (območja za stanovanja in kmetije), podrobnejša namenska raba v – vas. Območje se varuje kot kulturni spomenik (es). Pri nepremičnini parc. št. 1622/4 je vknjižena služnostna pravica uporabe poti v širini treh metrov, ki poteka od ceste parc. št. 2042/2 do parc. št. 1622/3, vse k.o. Dovje. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, znaša 180.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 5.000,00 EUR. 5. Pogoji prodaje: – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska Gora pravico njegovo varščino zadržati. – Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po overitvi prodajne pogodbe. – Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino poravnal na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št. 01253-0100007684, najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet nepremičnin (v višini 2% kupnine) in stroške overitve pogodbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v torek, dne 13. 10. 2009 na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora (sejna soba) z začetkom ob 12. uri. Interesenti se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 8. točke te objave. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice. Interesenti morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa in banke za primer vračila. Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je notarsko overjena. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev po tej točki objave, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 9. Varščina: – Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, številka 01253-0100007684, sklic 00, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. – Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. – Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 10. Pravila javne dražbe: – Nepremičnina se podaja po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev in garancij za nepremičnino. – Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno. – Ugovor proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija, imenovana v skladu z določili Uredbe o razpolaganju s stvarnim nepremičnim premoženjem države, pokrajine in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. – Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si/. 11. Dodatne informacije: interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Kranjska Gora, pri kontaktni osebi Egidiji Košir Mrovlje, direktni tel. 04/58-09-819 ali preko n.c. št. 04/58-09-800. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na navedeno telefonsko številko.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti