Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3256. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi, stran 10011.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 1. točko 129. člena in 11. točko prvega odstavka 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter 301. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi z 2., 3. in 4. točko 226. člena Zakona o bančništvu Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
1. člen
V Sklepu o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 106/07) se v prvem odstavku 2. člena pika nadomesti z vejico in doda nova (d) točka, ki se glasi:
''(d) Pojem skupina, uporabljen v tem sklepu, ima enak pomen kot skupina v 5. točki prvega odstavka 5. člena.''
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo ''Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah) nadomesti z besedilom ''Sklepu o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09; v nadaljevanju sklep o poslovnih knjigah)''.
3. člen
(1) V 15. členu se v drugem stavku četrtega odstavka črta beseda ''lahko''.
(2) V petem odstavku se besedilo ''so postavke iz trgovalne knjige te osebe skupaj s postavkami, ki ne sodijo v trgovalno knjigo, vključene v izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje na konsolidirani podlagi.'' nadomesti z besedilom:
''se:
a) za izračun kapitalske zahteve za valutno tveganje in kapitalske zahteve za tveganje spremembe cen blaga te osebe uporabijo določila sklepa o tržnih tveganjih;
b) postavke trgovalne knjige teh oseb skupaj s postavkami, ki ne sodijo v trgovalno knjigo, vključijo v izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje na konsolidirani podlagi in se zanje ne računa kapitalskih zahtev iz točke (a) prvega odstavka 7. člena sklepa o tržnih tveganjih.''.
4. člen
V 18. členu se v prvem odstavku za besedama ''iz prvega'' doda vejica in beseda ''drugega''.
5. člen
V 22. členu se v prvem odstavku pred besedo ''skupini'' doda beseda ''investicijski''.
6. člen
V poglavju 8.1. se v naslovu poglavja, naslovu in besedilu 23. člena, besedilu prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena ter prvega odstavka 25. člena v besedilu ''investicijske skupine'' v ustreznem sklonu in številu črta beseda ''investicijske'' v ustreznem sklonu in številu.
7. člen
V 23. členu se besedilo ''nadrejenega investicijskega podjetja Republike Slovenije'' nadomesti z besedilom ''nadrejene osebe v Republiki Sloveniji''.
8. člen
V poglavju 8.2. se v naslovu poglavja črta besedilo ''in revidirana letna poročila''.
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2009.
Št. 00700-4/2009-4
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0158
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti