Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3262. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe, stran 10018.

Na podlagi 155.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep ureja:
(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža borznoposredniške družbe (v nadaljevanju bodoči kvalificirani imetnik),
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju ZTFI), kot na primer:
a) finančna družba v 13. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI,
b) kvalificirani delež v 22. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI,
c) nadrejena oseba in podrejena družba v 24. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI,
d) tesna povezanost v 26. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI,
e) skupina povezanih oseb v 28. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI.
f) posredno imetništvo v 31. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI.
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
a) ''skupni kvalificirani imetniki'', so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (smiselno enako, kot je ta pojem opredeljen v četrtem odstavku 45. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju ZBan-1));
b) ''kvalificirani delničarski sporazum'' je sporazum v smislu drugega odstavka 57. člena ZBan-1 s tem, da se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borznoposredniške družbe, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borznoposredniški družbi;
c) ''višje vodstvo'' je vodstvena raven, ki je neposredno podrejena upravi oziroma poslovodstvu družbe in je odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe, za upravljanje s tveganji ter izvajanje odločitev, ki jih sprejme uprava oziroma poslovodstvo;
d) ''poslovodstvo'' je poslovodstvo, kot je opredeljeno v 10. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3; v nadaljevanju ZGD-1);
e) ''primerljiva tretja država'' je država, kot je opredeljena v drugem odstavku 18. člena ZBan-1 in ki ureja sistem, pravila ter postopke nadzora nad finančnimi družbami v enakem obsegu in na primerljiv način, kakor predpisujejo Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L 345 z dne 19. decembra 2002, str. 1–51), Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145 z dne 30. aprila 2004, str. 1–44), Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES (UL L 323 z dne 9. decembra 2005, str. 1–50) in Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), kakor so bile spremenjene;
f) ''enakovredna tretja država'' je država, ki predpisuje zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način kot je opredeljeno v Zakonu o preprečevanju pranja denarja financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljevanju ZPPDFT) in je uvrščena na seznam iz petega odstavka 25. člena ZPPDFT;
g) ''skupina'' je skupina, kot je opredeljena v 63. členu ZGD-1.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA
3. člen
(bodoči kvalificirani imetnik)
Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s tem sklepom.
4. člen
(ugled bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime.
(2) Če bo imel bodoči kvalificirani imetnik, ki je fizična oseba, zaradi pridobitve kvalificiranega deleža možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bo predlagan za imenovanje v nadzorni svet borznoposredniške družbe, v poslovodstvo borznoposredniške družbe ali na mesto člana višjega vodstva borznoposredniške družbe, mora poleg dobrega imena imeti tudi ustrezne sposobnosti za upravljanje borznoposredniške družbe in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja borznoposredniška družba.
(3) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da bodoči kvalificirani imetnik oziroma katerikoli od članov njegovega poslovodstva nima dobrega imena, zlasti če:
a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: ogrožanja varnosti pri delu, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti, in obsodba še ni bila izbrisana;
b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška zaradi težje kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo trg finančnih instrumentov, bančništvo in zavarovalništvo, ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež;
c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v pravni osebi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, prisilne likvidacije, stečaja ali drugih postopkov kot posledice insolventnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih; ali
d) iz njegovega poslovanja izhaja, da ne posluje v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma ne spoštuje pravil poslovne etike.
(4) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima bodoči kvalificirani imetnik iz drugega odstavka tega člena ustrezne sposobnosti in izkušnje za upravljanje in vodenje poslov borznoposredniške družbe, zlasti če:
a) ima najmanj triletne izkušnje z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja borznoposredniška družba;
b) je ustrezno strokovno usposobljen ter ima lastnosti in najmanj triletne izkušnje potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov; in
c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja, dokazujejo njegove sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje borznoposredniške družbe.
(5) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma primerljive tretje države, njen član poslovodstva ali njen kvalificirani imetnik, se šteje, če se ne dokaže drugače, da je zahteva iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena v celoti izpolnjena, če iz predloženega mnenja pristojnega organa izhaja, da ima bodoči kvalificirani imetnik dobro ime oziroma tudi ustrezne sposobnosti za upravljanje borznoposredniške družbe ter izkušnje z vodenjem tovrstnih poslov.
5. člen
(ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje)
(1) Osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v nadzorni svet borznoposredniške družbe, v poslovodstvo borznoposredniške družbe ali na mesto člana višjega vodstva borznoposredniške družbe, morajo imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje borznoposredniške družbe in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja borznoposredniška družba.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega sklepa, pri čemer se v zvezi s točko c) četrtega odstavka istega člena, če je to primerno, upoštevajo tudi dejavnosti ostalih družb v skupini.
6. člen
(finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika mora biti trden, tako da ne bo ogroženo poslovanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen:
a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter v skladu s predpisi, in
b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika omogoča nakup kvalificiranega deleža in izvedbo poslovnega načrta borznoposredniške družbe za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v borznoposredniški družbi, način financiranja nakupa in dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:
a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,
d) njegov sistem upravljanja,
e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov, ter
g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.
7. člen
(vpliv na sposobnost borznoposredniške družbe ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZTFI)
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost borznoposredniške družbe izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZTFI.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija preverja, ali obstaja verjetnost, da:
a) borznoposredniška družba ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 5. poglavja ZTFI, ali
b) bi bilo v borznoposredniški družbi onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi.
8. člen
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:
a) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena ZPPDFT ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno drugem odstavku 2. člena ZPPDFT, ali izveden poskus tega dejanja;
b) bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, in
b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje:
a) izvor sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
b) način izvedbe finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi,
c) osebe, ki bodo sodelovale pri prenosu denarja z namenom pridobitve kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, in
d) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.
(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
9. člen
(načelo sorazmernosti)
Agencija pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 4. do 8. člena tega sklepa upošteva:
a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali pravna oseba),
b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika,
c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
d) vpliv na upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
f) morebitna druga dejstva in okoliščine.
10. člen
(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)
Določbe 4. do 9. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA
11. člen
(dokumentacija in informacije)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega priložiti ustrezno dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena si Agencija po uradni dolžnosti priskrbi dokumentacijo, o kateri vodi uradno evidenco oziroma o kateri vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ ali nosilec javnega pooblastila v Republiki Sloveniji. Bodoči kvalificirani imetnik je dolžan predložiti navedeno dokumentacijo, če izkazuje drugačno stanje, kot je navedeno v javnih evidencah.
(3) Bodoči kvalificirani imetnik lahko dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena priskrbi tudi sam.
(4) Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 547.a člena ZTFI zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
12. člen
(smiselna uporaba določb glede dokumentacije)
(1) Določbe 11. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev.
4. OBVEŠČANJE AGENCIJE
13. člen
(pošiljanje obvestil)
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice oziroma poslovni delež tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod mejo, za katero velja dovoljenje, mora najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic o tem pisno obvestiti Agencijo. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj borznoposredniški družbi nadrejene družbe, mora Agencijo obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov poslovodstva.
5. KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07).
15. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-20/2009-7
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0164
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti