Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3253. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe, stran 10008.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 4. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v prvem odstavku 1. člena besedilo ''listinjene izpostavljenosti borznoposredniških družb'' v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom ''pozicije v listinjenju borznoposredniških družb'' v ustreznem sklonu in številu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
''(2) Listinjenje in izpeljanke iz te besede imajo po tem sklepu enak pomen kot listinjenje in izpeljanke iz te besede v Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju ZBan-1).''.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku črta 1. točka.
Sedanje 2. do 11. točka prvega odstavka postanejo 1. do 10. točka.
Sedanja 12. točka prvega odstavka postane 11. točka in se spremeni tako, da se glasi: ''11. listinjenje,''
Sedanja 13. točka prvega odstavka postane 12. točka in se spremeni tako, da se glasi: ''12. tradicionalno listinjenje,''
Sedanja 14. točka prvega odstavka postane 13. točka in se spremeni tako, da se glasi: ''13. sintetično listinjenje,''
Sedanja 16. točka prvega odstavka postane 15. točka in se spremeni tako, da se glasi: ''15. položaj v listinjenju (v nadaljevanju pozicija v listinjenju),''
Sedanja 20. točka prvega odstavka postane 19. točka in se spremeni tako, da se glasi: ''19. pravna oseba s posebnim namenom listinjenja (v nadaljevanju SSPE).''.
3. člen
V 3. členu se v 14. točki črta beseda ''listinjenih'' ter na koncu stavka pred vejico doda besedilo ''v listinjenju''.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Borznoposredniška družba lahko imenuje eno ali več primernih ECAI, katerih bonitetne ocene uporablja za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju.''.
V drugem odstavku 10. člena se v celotnem besedilu beseda ''primerne'' nadomesti z besedo ''imenovane''.
5. člen
V 22. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedilom ''zavarovane s'' doda beseda ''primernim''.
6. člen
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo ''odseka 4.3.2.1.'' nadomesti z besedilom ''pododdelka 4.3.3.''.
V drugem odstavku se besedilo ''4.3.4.'' nadomesti z besedilom ''4.3.5.'' in besedilo ''4.3.3.'' z besedilom ''4.3.4.''.
V točki (a) četrtega odstavka se beseda ''pristopa'' nadomesti z besedo ''metode''.
7. člen
V 26. členu se v četrtem stavku četrtega odstavka besedilo ''listinjenih izpostavljenosti'' in besedilo ''listinjene izpostavljenosti'' nadomestita z besedilom ''izpostavljenosti v listinjenju''.
8. člen
V 44. členu se točka (b) prvega spremeni tako, da se glasi:
''(b) tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti, ki bi jih izračunala izvorna borznoposredniška družba v primeru, da te ne bi bile listinjene v znesku, ki je enak udeležbi investitorjev.''.
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-10/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0155
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti