Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4277. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev
4278. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Petišovci

Odloki

4279. Odlok o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava

MINISTRSTVA

4280. Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
4281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil
4282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev

USTAVNO SODIŠČE

4283. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
4284. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje Rače - Fram (prostorski plan občine Rače - Fram), Spremembe in dopolnitve v letu 2004 v delu, ki se nanaša na spremembo namembnosti nezazidanih stavbnih zemljišč in zavrženje predloga o začasnem zadržanju odločbe o razlastitvi

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4285. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
4286. Sklep o imenovanju člana 1. okrajne volilne komisije V. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4287. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica

OBČINE

Borovnica

4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v Borovnici

Laško

4289. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo doma za starostnike v Rimskih Toplicah

Miren-Kostanjevica

4302. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
4303. Sklep o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990

Mokronog-Trebelno

4304. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno

Podčetrtek

4290. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave

Postojna

4291. Sklep o spremembi naziva Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4

Prebold

4292. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2007–2013

Radeče

4293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2007

Sodražica

4294. Poslovnik občinskega sveta
4295. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica

Vipava

4296. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007
4297. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto

Vrhnika

4298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika
4299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja
4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
4301. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici