Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 606/2007 Ob-25827/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 606/2007 z dne 12. 9. 2007, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja stanovanje z ident. št. 00282, v izmeri 58,93 m2, št. 6, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Černelčeva ulica 3 v Brežicah, ki stoji na parc. št. 251, vpisani v vl. št. 30, k.o. Brežice, ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica je Jazbec Nataša, Velike Malence 14, Krška vas, EMŠO 3007977505025, v celoti, na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 8. 2007, sklenjenega med Schneberger Georgom, kot prodajalcem in Jazbec Natašo, kot kupovalko, le ta pa je nepremičnino pridobil s kupoprodajno pogodbo z dne 31. 3. 2005, s kupcem Kranjčič Stankom in ta s kupoprodajno pogodbo z dne 24. 6. 1998, s prodajalko Občino Brežice, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 980-29802585033767 z dne 12. 9. 2007, do dolžnice Jazbec Nataše v višini 38.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo 30. 9. 2029.