Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 352-33/2007-1 Ob-25401/07 , Stran 6444
1. Predmet razpisa 1.1. Občina Postojna (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje zbiranje ponudb za oddajo v najem 3 tržnih stanovanj za določen čas, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem v letu 2007. Lastnik stanovanj je Občina Postojna, s katero bodo tudi sklenjene najemne pogodbe. 1.2. Predmet oddaje so naslednja stanovanja: – Dvosobno stanovanje na podstrešju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Prekomorskih brigad 6 v Postojni, št. stanovanja 135, s površino 59,96 m2, za izhodiščno najemnino v višini 183,95 EUR. – Štirisobno stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Vilka Kledeta 3 v Postojni, št. stanovanja 46, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino v višini 248,76 EUR. – Dvosobno stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Prekomorskih brigad 6 v Postojni, št. stanovanja 125, s površino 46,35 m2, za izhodiščno najemnino v višini 137,96 EUR. Stanovanja bodo predvidoma vseljiva v mesecu oktobru 2007 in se oddajajo za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji, ki jih podrobneje določa najemna pogodba. Izhodiščna najemnina za dodeljena stanovanja je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) in se usklajuje mesečno z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. 2. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja po tem razpisu, so: – državljanstvo Republike Slovenije, – stalno prebivališče na območju Občine Postojna in – dohodki gospodinjstva prosilca v obdobju leta dni pred tem razpisom morajo presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine predvideva Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v 1. in 2. odstavku 9. člena. 3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov 3.1. Priloge k vlogi Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: – podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, – višino ponujene mesečne najemnine, – potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju 1 leta pred razpisom ter – potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike. 3.2. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene najemnine in materialno stanje vlagatelja in njegovih družinskih članov, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku. 4. Oddaja vloge Zainteresirani lahko dvignejo vlogo za oddajo ponudbe v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno 8. 10. 2007, do 12. ure, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje ponudb – oddaja tržnih stanovanj za določen čas). V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot priporočena najkasneje dne 8. 10. 2007. Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne zavrnejo. 5. Izbira najugodnejšega ponudnika in sklenitev najemne pogodbe: najugodnejši ponudniki bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudniki bodo morali z najemodajalcem skleniti najemno pogodbo najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe in se pogodba lahko sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 6. Občina Postojna si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.