Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25372/07 , Stran 6441
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi. Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, znaša 12.100,87 EUR in je namenjena sofinanciranju naslednjih vsebin: – dejavnost registriranih drugih društev in organizacij (Društvo prijateljev mladine, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Združenje slovenskih častnikov, Združenje šoferjev in avtomehanikov, Združenje borcev NOB idr., skupnosti, klubi, ki ne spadajo v področja, navedena v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika); – udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih prireditvah ali aktivnostih; – izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju; – prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa; – drugi programi in projekti drugih društev, ki kažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Radlje ob Dravi. Izbrani izvajalci programov morajo sredstva porabiti v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov drugih društev in organizacij, ki delujejo na območju Občine Radlje ob Dravi ali katerih dejavnost se odvija na tem območju in se ne uvrščajo v področje sociale, športa, kulture in turizma ter ne morejo za vsebine kandidirati na razpisih omenjenih področij. Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi ali delujejo na območju Občine Radlje ob Dravi oziroma se njihova dejavnost odvija na tem območju, – da so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oziroma s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, in so registrirana vsaj eno leto, – da je vsaj 2/3 vseh članov društva občanov Občine Radlje ob Dravi, – kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine, – da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, – da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost. 4. Merila in kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis – druga društva in organizacije«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih občine. 6. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Prijava na razpis; – preglednico izvedenih programov (B-1); – poročilo o izvedbi programa društva (B-2) za vsak izveden samostojni program; – program društva za leto 2007; – finančno poročilo za leto 2006; – kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2006. 7. Informiranje kandidatov Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu občine v času uradnih ur in na spletni strani Občine Radlje ob Dravi www.radlje.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobite na tel. 02/887-96-30. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri.