Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 352-27/2007/6 Ob-25290/07 , Stran 6446
1. Predmet prodaje, izklicna cena in ogled: I. Dvosobno stanovanje št. 4, v izmeri 67,81 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Ul. dr. Antona Korošca 3, Sv. Jurij ob Ščavnici, parc. št. 187/4, ZKV, 256, k.o. Jamna – prazno. a) Izklicna cena: 22.400,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33 ali 02/522-43-01 (tajništvo). II. Dvosobno stanovanje št. 5, v izmeri 70,67 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Ul. dr. Antona Korošca 3, Sv. Jurij ob Ščavnici, parc. št. 187/4, ZKV, 256, k.o. Jamna – prazno. a) Izklicna cena: 27.700,00 €. c) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33 ali 02/522-43-01. III. Enosobno stanovanje št. 5, v izmeri 36,10 m2, v 2. nadstropju, na naslovu Ul. Gradnikove brigade 10, Vipava, parc. št. 439.S, ZKV 1436, k.o. Vipava – prazno. a) Izklicna cena: 34.295,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel. 05/303-43-01. IV. Dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri 56,39 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Mačkovci št. 48 b, Mačkovci, parc. št. 733/2, zk. vl. št. 229, k.o. Mačkovci – prazno. a) Izklicna cena: 15.600,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33 ali 02/522-43-01 (tajništvo). V. Dvosobno stanovanje št. 16, v izmeri 56,74 m2, v 3. nadstropju, na naslovu Ul. talcev 4, Deskle, parc. št. 381/1, zk. vl. št. 706, k.o. Deskle – prazno. a) Izklicna cena: 35.470,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel. 05/303-43-01. 2. Najnižji znesek zvišanja: najnižji znesek zvišanja je 200 €. 3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin. 5. Kavcija: Ponudniki morajo do 9. 10. 2007 do 12. ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve). Sklicne številke: a) Za stanovanje pod. I.: 28 17116-2990008-48014407. b) Za stanovanje pod II.: 28 17116-2990008-48014507. c) Za stanovanje pod III.: 28 17116-2990008-48014607. d) Za stanovanje pod IV.: 28 17116-2990008-48014707. e) Za stanovanje pod V.: 28 17116-2990008-48014807. Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena, – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana, – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV, – Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 7. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 10. 10. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ul. 4, medetaža. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.