Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 430-56/2007 Ob-25685/07 , Stran 6435
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov in podpornih dejavnosti ter storitev tehnoloških centrov. 3. Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja tehnoloških centrov kot del inovacijskega okolja, ki bo malim in srednje velikim podjetjem omogočalo boljši dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in lastni razvoj. Ta podjetja si težje sama zagotavljajo kritično maso znanja in kadrov za vodenje raziskovalno razvojnih aktivnosti ter uspešen dolgoročen razvoj. Za razvoj inovacijskega okolja ministrstvo sofinancira podporne dejavnost in storitve tehnoloških centrov. Tehnološki center predstavlja skupno razvojno raziskovalno enoto več gospodarskih družb, ki s svojim delovanjem zagotavlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne infrastrukture, spodbuja trajnejše povezovanje razvojno raziskovalne sfere in gospodarstva ter gospodarskih organizacij med seboj. Naloga tehnoloških centrov je tudi omogočiti lažji dostop malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov, ki jih za uporabnike razvije tehnološki center sam oziroma je znanje pridobljeno v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Ministrstvo podpira razvojno raziskovalne projekte, projekte razvoja novih storitev in razvoja podpornih dejavnosti tehnoloških centrov za podjetja, kot npr. razvoj informacijskih povezav, razvoj meritev in certificiranja itd., in sicer s sofinanciranjem predlaganih projektov v okviru tega javnega razpisa. 4. Upravičeni stroški Sofinancirani bodo upravičeni stroški za izvajanje razvojno raziskovalnih projektov v višini do: – 70% – za industrijske raziskave, – 45% – za predkonkurenčne razvojne dejavnosti, – 75% – za študije tehnične izvedljivosti, če so pogoj za izvedbo industrijske raziskave, – 50% – za študije tehnične izvedljivosti, če so pogoj za izvedbo predkonkurenčne razvojne dejavnosti. Upravičeni stroški za študije tehnične izvedljivosti so študijski stroški. Industrijske raziskave so načrtno raziskovanje ali kritična preiskava, da bi pridobili novo znanje, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve. Predkonkurenčna razvojna dejavnost je oblikovanje rezultatov industrijskih raziskav v načrt, postavitev ali obliko za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki ne bi bil uporaben v trgovanju. To lahko vključuje tudi osnovno opisovanje in oblikovanje ostalih proizvodov, postopkov ali storitev in začetne demonstracijske projekte ali pilotne projekte, če takih projektov ni mogoče pretvoriti ali uporabiti za industrijsko uporabo ali tržno izkoriščanje. Ne vključuje preprostih ali ponavljajočih se sprememb na proizvodih, proizvodnih linijah, proizvodnih postopkih, obstoječih storitvah in ostalih postavitvah, ki se izvajajo, tudi če take spremembe lahko predstavljajo izboljšave. Upravičeni stroški so: – stroški osebja, raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje, ki je zaposleno izključno za raziskovalno dejavnost, – stroški instrumentov, opreme in zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost, – stroški svetovanja in drugih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih virov, – režijski stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti, – ostali stroški delovanja (npr. stroški materialov, energentov in podobno), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. 5. Pogoji sodelovanja Upravičeni prejemniki sredstev so tehnološki centri, registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, ZGD1, 60/06) ali Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06). Na razpis se lahko prijavi tehnološki center, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – mora biti samostojna pravna oseba in biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj gospodarske panoge ali regije s strani več ustanoviteljev iz podjetij, zavodov, fakultet, občin itd., – mora imeti eno ali več raziskovalnih oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane v evidencah ARRS v okviru tehnološkega centra in ne v okviru katere druge organizacije (v primeru na novo ustanovljenega tehnološkega centra (v zadnjih dveh letih) je dovolj dokazilo o oddaji prijave za evidentiranje raziskovalne skupine tehnološkega centra pri ARRS). Do sredstev iz razpisa ni upravičen tehnološki center: – iz panog kmetijstva, ribištva in jeklarstva; – ki je v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ki z 31. 12. 2006 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – ki ima neporavnane obveznosti do države; – so za iste stroške pridobili sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna. Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo. 6. Merila za izbiro projektov Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev, bo ocenitev projektov v skladu z usmeritvami nacionalne tehnološke razvojne politike, kar je razvidno iz naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Meja nad katero se bodo sofinancirale vloge, je 60 točk. 7. Višina sredstev: sofinanciranje je predvideno v proračunu Republike Slovenije za leti 2007 in 2008. V letu 2007 je za sofinanciranje predvidenih 700.000,00 EUR na postavki 5688. V letu 2008 je za sofinanciranje predvidenih 1.500.000,00 EUR na postavki 5686. Skrbnik postavk je dr. Aleš Mihelič. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2007 in 2008. 9. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, do 4. 10. 2007, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za tehnološke centre v letih 2007 in 2008« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog. 10. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje vlog bo 5. 10. 2007, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Odpiranje ni javno. 11. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku najmanj 60 dni od datuma odpiranja vlog. 12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak dan med 9. in 11. uro po telefonu 01/478-46-40, kontaktna oseba: mag. Rajko Sabo. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: rajko.sabo@gov.si oziroma po faksu 01/478-47-19.