Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 3502-0339/2007-183 Ob-25402/07 , Stran 6448
I. Predmet javne dražbe so nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%. Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 8/04) ter je namenjeno izgradnji objektov za različne gospodarske dejavnosti. II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe ter tujci, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu kavcije v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnin«, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 2.000 EUR. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana kavcija v korist Mestne občine Murska Sobota. 6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne infrastrukture, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do 30. 6. 2008. Rok začetka gradnje je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. 11. Javna dražba bo v ponedeljek 8. 10. 2007 ob 12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). 12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.