Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika, stran 11775.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12-I/91, 44-I/94, 8/96, 18/98 in 36/00), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 8. izredni seji dne 13. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika (Uradni list RS, št. 62/96, 40/97 in 20/98 ter Naš časopis, št. 295/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije Kucler Vrhnika.
Sedež zavoda: Tržaška cesta 2a, Vrhnika.
Skrajšano ime zavoda je: Vrtec Vrhnika.
V sestavo zavoda sodijo enote:
1. Želvica, Vrhnika, Tržaška cesta 2a,
2. Barjanček, Vrhnika, Stara Vrhnika 1 in
3. Rosika, Vrhnika, Bevke 17.
Matična enota je enota Želvica, Tržaška cesta 2a, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v vse enote vrtca.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi organizacijski enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«.
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Finančne listine za zavod podpisujejo direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna plačila, ki jih za to določi in pooblasti ravnatelj.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»P 85.100 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
P 89.910 Dnevno varstvo otrok
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Vrtec lahko poleg osnovnih dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovne dejavnosti:
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
J 58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic«.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Vrhnika izmed delavcev občinske uprave, članov občinskih organov ter občanov posameznih naselij okoliša, ki ga pokriva vrtec.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določi zakon in ta odlok, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost vseh enot vrtca.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev in sicer enega predstavnika staršev iz vsake enote vrtca. Mandat predstavnikov staršev v svetu preneha z dnem, ko je otrok izpisan iz zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«.
5. člen
V 16. členu se za šestnajsto alinejo doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,«.
Dosedanja sedemnajsta alineja postane osemnajsta alineja.
6. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Glasovnice se oblikujejo tako, da se na njej ločeno navedejo imena kandidatov za predstavnike delavcev posameznih enot vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Vsi delavci zavoda volijo vse predstavnike delavcev.«.
7. člen
V tretjem odstavku 23. člena se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
»– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,«
ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,«.
Dosedanje dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja postanejo trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– mnenje lokalne skupnosti, ki ga poda občinski svet in
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če vzgojiteljski zbor, občinski svet in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
9. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji prvega odstavka tega člena, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor ter svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, svet zavoda posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
10. člen
V 25. členu se v drugem odstavku doda nov zadnji stavek, ki se glasi:
»Svet zavoda mora takoj pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
11. člen
V 30. členu se v četrtem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja.
12. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in organe zavoda z določili tega odloka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v medobčinskem uradnem glasilu Naš časopis.
Št. 13/01-012-6/96
Vrhnika, dne 14. septembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.