Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 352-27/2007/6 Ob-25289/07 , Stran 6456
1. Predmet prodaje, izhodiščna cena in ogled: I. Enoinpolsobno stanovanje št. 12 s kletjo, v izmeri 52 m2, v 3. nadstropju, na naslovu Ul. Zvonimira Miloša 12, Izola, ZKV 1637/28, k.o. Izola – zasedeno. a) Izhodiščna cena: 109.200,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z najemnikom Nevijem Božičem, tel. 041/604-663. II. Enoinpolsobno stanovanje št. 2, v izmeri 47,10 m2, v pritličju, na naslovu Stresova 3, Kobarid, ZKV 711/1, k.o. Kobarid – zasedeno. a) Izhodiščna cena: 25.905,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z najemnikom Vanjem Pajntarjem, tel. 031/679-809. III. Trisobno stanovanje št. 10, v izmeri 82,77 m2, v 3. nadstropju, na naslovu Rimska ploščad 1, Ptuj, ZKV 3000/11, k.o. Ptuj – zasedeno. a) Izhodiščna cena: 69.800,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru s hčerko najemnice Natašo Bratkovič, tel. 040/711-908. IV. Dvosobno stanovanje št. 2 s pomožnim prostorom, v izmeri 57,36 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Lackova 43, Maribor, ZKV 1251/11 k.o. Zgornje Radvanje – zasedeno. a) Izhodiščna cena: 68.000,00 €. b) Ogleda stanovanja: po predhodnem dogovoru z najemnikom Stojančem Lazarovom, tel. 051/601-766. V. Dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 13, v izmeri 89,98 m2, v 2. nadstropju, na naslovu Ul. Gradnikove brigade 61, Nova Gorica, ZKV 2788/20, k.o. Nova Gorica – zasedeno. a) Izhodiščna cena: 103.500,00 €. b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z najemnikom Brankom Karbo, tel. 05/300-28-23. 2. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v tem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 3. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah. 4. Kavcija: Ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene za posamezno stanovanje. Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve). Sklicne številke: a) Za stanovanje pod. I.: 28 17116-2990008-48017307. b) Za stanovanje pod II.: 28 17116-2990008-48017407. c) Za stanovanje pod III.: 28 17116-2990008-48017507. d) Za stanovanje pod IV.: 28 17116-2990008-48017607. e) Za stanovanje pod V.: 28 17116-2990008-48017707. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe. 5. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene; – v skladu s petim odstavkom 80f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico; – ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana; – izbrani ponudnik oziroma kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; – Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 6. Dokumentacija Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb, med 8. in 15. uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za gradnje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (1. nadstropje). Kontaktna oseba: Saša Renko, tel. 01/428-40-79. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 5 €. Znesek in način plačila za dokumentacijo: Znesek: 5 €. Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve). Sklicna številka: 28 17116-2401002-48017307. 7. Predložitev ponudb Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 9. 10. 2007, najkasneje do 15. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na predpisanih obrazcih iz dokumentacije, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana. 8. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 12. 2007. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10. 2007, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.