Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25496/07 , Stran 6451
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto: 1. Podsekretar/Podsekretarka za pravne zadeve v Tajništvu Občine Tržič Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: Podsekretar. Opis del in nalog: – po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v postopkih pred državnimi organi in drugimi institucijami, – vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na naloge vseh notranjih organizacijskih enot občinske uprave in sodeluje pri kadrovskih zadevah, – za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil splošnih pravnih aktov občine, – sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra ter o drugih razmerjih, v katera vstopa občina, – sodeluje pri pripravi pravno – strokovnih podlag za odloke in drugih splošnih pravnih aktov občine ter skrbi za njihovo usklajenost z ustavo, zakoni in podzakonskim predpisi, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri; predpisana izobrazba je tudi izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (1. odstavek 87. člena ZJU-UPB3), – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen pravniški državni izpit, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje tujega jezika, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in na terenu po potrebi. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve v Tajništvu Občine Tržič« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510 (Melita Nikše).