Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25682/07 , Stran 6452
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07 – UPB3) Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar, v Operativno-tehničnemu sektorju. Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri, – najmanj osem let delovnih izkušenj, – vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, – poznavanje osnov računalništva, – višji nivo znanja enega svetovnega jezika, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovne naloge: – nadomeščanje vodje sektorja, – načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav, – načrtovanje in izvajanje investicij, – priprava letnih planov, projektnih nalog, finančnih načrtov in javnih naročil v okviru oddelka, – opravljanje nalog s področja varstva pri delu in požarnega varstva, – izvajane nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov, – vodenje predpisanih evidenc. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti, doktoratom znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem. Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati pa mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika. Nepopolne prijave ali prijave, iz katere izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6. 2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z zahtevanimi prilogami na naslov: Državni zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – vodja oddelka« v 8 dneh od dneva objave na spletni strani Državnega zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.