Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 030-23/2007 Ob-25509/07 , Stran 6444
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so: – da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, – da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja; – da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, – da bo izvajal izključno javno veljaven program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, – da ima poslovni in letni delovni načrt, – da izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – da ima izdano publikacijo za starše, s katero predstavi program, ki ga izvaja ter vsebine in metode dela, – da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot ga določa občinski svet. Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 20 let z možnostjo podaljšanja. Pričetek izvajanja programa je 1. 10. 2007. Koncesija se podeli za najmanj 2 oddelka prvega in najmanj za 2 oddelka drugega starostnega obdobja. 2. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki morajo biti priložena pri prijavi: – veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, – odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, – dokazilo, da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo, – dokazilo, da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, – pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – poslovni načrt in letni delovni načrt, – izjavo, da bo izvajal najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – izvod publikacije za starše s katero predstavlja program, ki ga izvaja ter vsebino in metode dela, – izjavo, da bo opravlja dejavnost za ceno programa, kot jo določa Občinski svet. 3. Merila za izbor ponudnika Ocena objekta, prostora in opreme – največ 30 točk. Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, dostop in parkirna mesta. Lokacija vrtca – največ 30 točk. Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja. Rok pričetka izvajanja javne službe – največ 30 točk. Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen. Za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj. 4. Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti oznako »Ne odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo oddajo v glavni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica. 5. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v glavno pisarno Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, najkasneje do torka, dne 2. 10. 2007 do 13. ure. 6. Komisija v roku 8 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku, na predlog komisije, občinska uprava v roku 15 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe. 7. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo. 8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v glavni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: zlatka.mlakar@slov-bistrica.si. Prav tako pa bo razpisna dokumentacija na voljo na uradni spletni strani občine: www.slovenska-bistrica.si 9. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, pri Ireni Jereb na tel. 02/843-28-20, 843-28-22 ali Zlatki Mlakar na tel. 02/843-28-32, vsak delavnik od 9. do 12. ure.