Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4289. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo doma za starostnike v Rimskih Toplicah, stran 11731.

Na podlagi 46. in 57. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) župan Občine Laško sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo doma za starostnike v Rimskih Toplicah
I. Ocena stanja
1. Družba Marof investicije d.o.o. družba za upravljanje s premoženjem, Trubarjeva ul. 30, Laško, ki jo skupno zastopata Janez Korun in Peter Hrastelj, je na Občino Laško podala pobudo o nameri izgradnje doma starostnikov v Rimskih Toplicah. Kapaciteta omenjenega doma naj bi znašala 120 postelj, poleg tega pa se namerava poleg centralnega objekta zgraditi še objekt z varovanimi stanovanji s prav tako 120 posteljami.
2. Osnovni zazidalni načrt za to območje je bil sprejet v letu 1971 – Zazidalni načrt za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah, št. proj. 5/70. Ta načrt je za celotno območje Rimskih Toplic predvidel pozidavo pretežno stanovanjske tipologije.
Sčasoma tipologija ni več ustrezala sodobnim zahtevam, zato so bili sprejeti zazidalni načrti znotraj omenjenega zazidalnega načrta iz leta 1970. Narasle so potrebe po bolj dinamični tipologiji, saj je bila morfološka struktura omenjenega ZN-ja preveč usmerjena v stanovanjsko namembnost.
V letu 1987, je bil sprejet osnovni občinski prostorski akt, plan Občine Laško dopolnjen 2001, v katerega so bila vključena območja S4, za stanovanjsko pozidavo, območja z oznakami C1, C2 … itd., za centralne dejavnosti, BS – bencinski servis, ter DU – območje doma upokojencev. S tem je namenska opredelitev Rimskih Toplic postala bolj skrbno določena, naselje je pridobilo možnosti za bolj živahen koncept.
Z izgradnjo omenjenega doma bi Rimske Toplice pridobile pomemben objekt za starejše občane. Družba Marof d.o.o. ocenjuje, da bo v kompleksu doma starostnikov z varovanimi stanovanji lahko zaposlila okoli 50 ljudi.
3. Pravna podlaga za pripravo OPPN je v veljavni zakonodaji v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), ter Odlok o PUP za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07).
II. Predmet in programska izhodišča OPPN
Z OPPN se definira oblikovanje meril, pogojev in ukrepov za realizacijo posegov v prostor ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna konkretna umestitev načrtovanih gradenj na obravnavana območja.
Meja obravnave obsega parc. št. 886/3, k.o. Rimske Toplice, ki se nahaja znotraj UZ Rimske Toplice. Meja območja urejanja sovpada z mejo omenjene parc. št. in je določena v Prostorskih aktih Občine Laško.
III. Območje OPPN
Območje OPPN zajema parc. št. 886/3, k.o. Rimske Toplice. Območje se ureja z Odlokom o PUP za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07).
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru smernic ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage, na podlagi katerih se izdelajo strokovne rešitve.
V. Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali v vseh postopkih so:
– JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško,
– Geoplin d. o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Celje d.d., Lava 1, 3000 Celje,
– Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– WTE Podružnica Laško, Podšmihel 1e, 32710 Laško,
– Elstik d.o.o., Novi log 7, 1430 Hrastnik,
– Agencija RS za okolje – Izpostava Celje, Lava 7, 3000 Celje.
VI. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz:
Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po naslednjem terminskem planu.
1. začetek – sklep o pripravi – september 2007
2. priprava osnutka OPPN – oktober 2007
3. smernice
– vloga za smernice – pregled – november 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora (NUP)
4. priprava dopolnjenega osnutka OPPN
– izdelava variantnih rešitev
5. sodelovanje javnosti
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi – december 2007
– javna razgrnitev OPPN – januar 2008 – 30 dni
– javna obravnava januar 2008 – 1 dan
6. priprava predloga OPPN
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN, priprava stališč
7. mnenje nosilcev urejanja prostora (NUP)
– vloga za mnenje – pregled – februar 2008
– mnenje nosilcev urejanja prostora (NUP) – marec 2008 – 30 dni
8. sprejem OPPN
9. Objava v Uradnem listu RS.
VII. Določitev objave
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje ministrstvu.
Št. 351-22/2007
Laško, dne 10. septembra 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.