Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25376/07 , Stran 6457
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas, objavlja prodajo trisobnega stanovanja (75 m2), št. 29/7, Podlubnik 161, 4220 Škofja Loka, po izklicni ceni 80.000,00 €. Stanovanje je zasedeno. Stanovalec ima doživljenjsko stanovanjsko pravico in pravico do plačevanja neprofitne najemnine. Prav tako ima stanovalec predkupno pravico pod enakimi pogoji. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene od prispelih ponudb. Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: Naziv kupca, njegov natančen naslov, davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan na končno prodajno ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za zastopanje družbe oziroma ponudnik. Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba, in dokazilo o pravočasnem plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne banke, ki je izvedla plačilo. Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene (8.000 €) na transakcijski račun prodajalca št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca vključno do 11. 10. 2007. Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele na naslov vključno do 12. 10. 2007, do 14., ure ne glede na način in rok oddaje na pošto. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 8 dneh po odpiranju ponudb. Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 8 dneh po odpiranju ponudb. Varščina se ne obrestuje. Stanovanje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake na premoženju. Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec. Vsi stroški, povezani s spremembo lastništva, bremenijo kupca. Prav tako je kupec dolžan hkrati s plačilom davka na promet nepremičnin plačati tudi vso neplačano najemnino in druge stroške do dneva prevzema stanovanja upravljalcu družbi SPO d.o.o., Blaževa 3, Škofja Loka (cca 800 €). Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 10 dneh po prejemu obvestila o izbiri, kupnino in neplačano najemnino in druge stroške pa mora v celoti plačati v 45 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine, davka na promet nepremičnin in neplačane najemnine ter drugih stroškov. Kupec od tega dne prevzame tudi vse stroške in druge obveznosti v zvezi z lastništvom. Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Informacije: od 24. 9. 2007 do 9. 10. 2007, med 8. in 10. uro, Dolenc, tel. 04/515-93-00. Za ogled je potreben predhodni dogovor.