Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 443/07 Ob-25822/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-443/07 z dne 18. 9. 2007, je bila garsonjera št. 6, v II. nadstropju, v izmeri 32,87 m2, last Lasla Babinskega, rojenega 30. 1. 1978, stanujočega Ljubljana, Gotska ulica 13, v stavbi Frankopanska ulica 23, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1235, vl. št. 362 k.o. Spodnja Šiška, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 14/02-466-201/94, sklenjene dne 24. 10. 1994, med prodajalko Občino Ljubljana - Šiška in kupcem Jožefo Pirc, darilne pogodbe, sklenjene dne 21. 2. 1996, med darovalko Josipino Pirc in obdarjenko Urško Pirc, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 2. 1999, med prodajalko Urško Pirc in kupcem Edinom Beganovičem in kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 9. 2007, med prodajalcem Edinom Beganovićem in kupcem Laslom Babinskim, zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 112.057,20 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 1,65% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 30. 9. 2037 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 121482 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV-443/07 z dne 18. 9. 2007 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve.