Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 1570/2007 Ob-25823/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1570/2007 z dne 17. 9. 2007, je bila nepremičnina, in sicer trisobno stanovanje št. 7, v II. nadstropju, v izmeri 75,92 m2 in kletna shramba št. 7, v izmeri 4,50 m2, na naslovu Mlinska ulica 30, 2000 Maribor, stoječe na par. št. 1788/1, parc. št. 1789/1, parc. št. 1799/1, parc. št. 1789/2, parc. št. 1890 in parc. št. 2175/2, vpisane k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja Liljan Belšaka, EMŠO 2006966500382, stanujočega Maribor, Mlinska ulica 030, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 9. 1994, sklenjene med Zavarovalnico Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor in Belšak Liljanom, aneksom št. 1, h kupoprodajni pogodbi z dne 25. 7. 2005, ter aneksom št. 2, h kupoprodajni pogodbi z dne 5. 12. 2005, sklenjene med Zavarovalnico Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor in Belšak Liljanom, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 142.200,00 CHF, s pripadki v euro protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 8. 2027.