Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25688/07 , Stran 6453
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04) in prvega odstavka 26. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis št. 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007 ter št. 010/2006-SA z dne 2. 7. 2007) in skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri; – najmanj deset let delovnih izkušenj; – strokovnjak na področju dela javne agencije; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v enaki stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence; – pisna predstavitev vizije razvoja Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje področja dela javne agencije; – poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev; – poznavanje pravne ureditve področja dela Evropske unije. Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami. Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat odda prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh dni po objavi v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Larisa Dražumerič Istenič na tel. 01/589-18-71. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in drugim kandidatom, bo izdan pisni sklep posebne natečajne komisije. Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.