Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25684/07 , Stran 6457
Občina za ta namen daje na razpolago nepremičnine družbi, ki bi bila pripravljena izgraditi komunalno infrastrukturo in turistične objekte na lokaciji Boka. Po dokončani izgradnji komunalne infrastrukture in turističnih objektov ponudnik prevzame v last in posest turistične objekte, občina pa komunalno infrastrukturo. 1. Opis lokacije Boka: lokacija Boka se nahaja južno od slapu Boka, na vstopno izstopnem mestu pri mostu, ki vodi čez reko Sočo proti naselju Log Čezsoški. Zemljišče leži na vzhodni strani regionalne ceste R 301 v predelu med mostom čez Boko in mostom čez Sočo za Log Čezsoški. 2.  Namen in cilj ureditve lokacije Boka: – Občina Bovec je lastnik nepremičnin s parc. št. 1792/19 pašnik 3.864 m2, št. 1853/1 njiva 273 m2, št. 1854/2 cesta 388 m2, št. 1854/1 neplodno 1.865 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 485, k.o. Žaga in parc. št. 1849 neplodno 8.760 m2, št. 1857/5 pašnik 1.310 m2, št. 1792/35 neplodno 929 m2, št. 1792/36 pašnik 2071 m2 vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 185, k.o. Žaga; navedene nepremičnine spadajo v planskih dokumentih Občine Bovec med tiste površine, ki so namenjene za turistično dejavnost – gostinska ponudba; – iz obstoječih prostorskih dokumentov  je razvidno, da je osnovna namenska raba parcele št. 1792/19 – nezazidano stavbno zemljišče namenjeno turistično rekreativnim dejavnostim, gostinstvu in parkirnim površinam pri dostopu k Soči ter da je osnovna namenska raba parcele št. 1854/1, k.o. Žaga – območje gradbeno inženirskih objektov: obstoječa lokalna cesta (neodmerjena), neurejena parkirna mesta in steber DV 20 kV, zelenica s spomenikom NOB, ter da so omejitve vezane na objekta javne infrastrukture – varovalni pas državne ceste na zahodni strani in priobalno zemljišče potoka na vzhodni strani; – namembnost obravnavanega prostora je opredeljena v prostorskih sestavinah planskih dokumentov Občine Bovec, opredelitve lokacije ter vsebina in obseg programa objektov na njem pa v lokacijski dokumentaciji št. 213-31/91, ki določa izgradnjo gostinskega objekta z ureditvijo potrebnega funkcionalnega zemljišča, večjega javnega parkirišča in ureditvijo manipulativnega prostora z možnostjo dostopa do Soče in Boke na južni strani obravnavanega prostora, ki  se nahaja na vzhodni strani regionalne ceste R 301 v predelu med mostom čez Boko in mostom čez Sočo za Log Čezsoški; – okvirni gabariti gostinskega lokala so dimenzij 22 m/30 m in večjega volumna(K+P+1+M), z možnostjo ponudbe pijače in hrane v objektu in na prostem ter nočitvenimi kapacitetami (ca. 50 gostov), ki niso apartmajskega tipa. Možno je zgraditi tudi dodatno turistično infrastrukturo (trgovina s športnimi artikli, s souvenir programom ter drugi potrebni skladiščni in servisni prostori….); gostinski objekt je lociran v severnem delu določenega zazidljivega prostora, preostala površina pa je zasnovana kot javno parkirišče ter potrebne komunikacijske in zelene površine; – Občina Bovec ima interes urediti osnovno komunalno infrastrukturo in zelene površine (parkirišča, sanitarije ter ustrezno komunalno opremo)  ponudnik pa interes za izgradnjo gostinskega objekta s prenočišči; – z namenom določitve medsebojnih pravic in obveznosti ter potrebnih nadaljnjih aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta bo sklenjena pogodba. 3. Vsebina ponudbe Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj naslednje dokumente: – predstavitev ponudnika z osnovnimi podatki (polni naziv ponudnika; skrajšani naziv ponudnika; naslov ponudnika; pravnoorganizacijska oblika; telefon; telefaks; e-naslov; davčna številka; naziv vpisnega registra in številka vpisa v register; druge informacije); – izjavi o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila; – strinjanju z pogoji, ki so navedeni v javnem povabilu; – projekcijo poslovanja in razvoja (finančno konstrukcijo, vire financiranja, projekcijo razvoja lokacije). Ponudnik lahko navedene informacije poda v obliki tabele ali opisno. 4. Opredelitev zahtev Občina Bovec od ponudnika zahteva, da bo v ponudbi upošteval naslednja izhodišča: 1. Ponudnik vlaga denarna sredstva, potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture in turističnih objektov. 2. Občina Bovec vlaga del zemljišča s parc. št. 1792/19, k.o. Žaga, skupaj v približni izmeri 1.800 m2  vključno s komunalnim prispevkom. 3. Odmera zemljišča, potrebnega za izgradnjo gostinskega objekta, bo izvedena po zaključku celotne investicije in pridobitvi uporabnega dovoljenja za gostinski objekt, pri čemer bo zgrajenemu gostinskemu objektu pripadalo tudi funkcionalno zemljišče v širini  2 m. 4. Preko odmerjenega zemljišča, ki po sklenitvi pogodbe preide v last ponudnika, se vzpostavi služnostna pravica pešpoti širine najmanj 1,20 m v korist nepremičnin, ki se nahajajo severno od predmetne nepremičnine in ponudnik se s tem v zvezi zaveže izdati zemljiškoknjižno dovolilo za vpis te služnosti. 5. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeni gostinski objekt, izvedeni odmeri potrebnega zemljišča ter ugotovitvi solastninskih deležev, bo Občina Bovec sklenila razdelilno pogodbo, po kateri bo ponudnik postal izključni lastnik zgrajenega gostinskega objekta z zemljiščem, na katerem bo gostinski objekt stal, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Za zemljišče na parc. št. 1792/36 in 1792/35, k.o. Žaga bo občina s ponudnikom sklenila pogodbo o dolgoročnem najemu. Vrednost solastninskega deleža Občine Bovec bo ponudnik izplačal z vrednostjo vseh izvedenih  del javnega dela projekta, na površinah last Občine Bovec, ki ostanejo tudi v nadaljnjem njena last. 6. Ureditev javnega dela, ki se ga zaveže urediti s svojimi sredstvi ponudnik, zajema ureditev javnih parkirišč vključno z asfaltacijo (služijo tudi gostinskemu objektu)  in s postavitvijo vseh robnikov,  ureditvijo zelenih parkovnih površin z zatravitvijo, ureditev peš dostopne poti mimo novozgrajenega gostinskega objekta, izgradnjo komunalno urejenega servisnega objekta (sanitarije in slačilnice). 7. Ponudnik je dolžan izvesti tudi vse komunalne priključke (elektrika, vodovod, kanalizacija ...) potrebne za funkcioniranje celotnega kompleksa. 8. Občina Bovec bo sofinancirala izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika) ter rekonstrukcijo priključka na javno cesto, v sorazmernem deležu glede na obseg rabe teh naprav za druge uporabnike. 9. Projekt bo izveden v skladu z idejno zasnovo in ob upoštevanju vseh tehničnih normativov ter ob upoštevanju vseh zahtevanih pogojev in izdanih soglasij soglasjedajalcev. 10. Ponudnik se zaveže na svoje stroške pridobiti vse potrebne projekte za izvedbo investicije. Občina Bovec se zaveže nuditi vso potrebno pomoč pri pridobivanju potrebnih pogojev, soglasij in dovoljenj za izvedbo investicije. 11. Objekti morajo biti skladni s krajinsko arhitekturo značilno za to območje. 12. Gostinski objekt mora upoštevati naslednje: – nočitveni del ni apartmajskega tipa, – skupno število posteljnih kapacitet naj bi bilo cca. 50 postelj, – gostinski objekt je lahko predmet prodaje samo kot celota. 13. Občina Bovec podeli potrebno pravico na njenih nepremičninah  ponudniku za namen izgradnje gostinskega objekta in komunalne infrastrukture ter zunanje ureditve. 14. Ob zaključku izgradnje gostinskega objekta in izvedeni parcelaciji se uredijo lastniška razmerja in sicer: – ponudnik pridobi lastninsko pravico na gostinskem delu, – Občina Bovec postane lastnik komunalne infrastrukture. Ponudnik se strinja, da kolikor roku dveh let po podpisu pogodbe ne bo pričel z izvedbo, se pogodba razveljavi in ponudnik nima več nobene pravice v zvezi z izgradnjo objektov. 5. Način, kraj in rok predložitve ponudbe Rok za oddajo ponudbe je 19. oktober 2007. Za pravočasno prispelo ponudbo se šteje tudi ponudba, ki je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan roka. Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom »Ponudba na javno povabilo – Boka – Ne odpiraj« na naslov: Občina Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Ponudbe, ki jih bo Občina Bovec prejela po skrajnem roku za oddajo ponudb, so prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnila ponudnikom. 7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb: odpiranje in ocenjevanje ponudb bo opravila komisija v 5 dneh po koncu razpisa brez prisotnosti ponudnikov. Komisija Občine Bovec za odpiranje in ocenjevanje ponudb (v nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma ponudb, ki ne bodo izkazovale izpolnjevanja  obveznih pogojev, ne bo upoštevala pri ocenjevanju. Komisija je pooblaščena začeti postopek kadarkoli prekiniti oziroma ustaviti in sicer do obvestila o izbiri najboljšega ponudnika. 8. Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve občine, navedene v prejšnji točki in izkazal usposobljenost za izvedbo ter financiranje celotnega projekta. 8.1. Merila za ocenjevanje ponudb Najugodnejša ponudba se bo izbrala glede na naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe, lahko obvesti Občino Bovec pisno ali  po telefaksu, številka 05/384-19-15, na poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ali na elektronski naslov: obcina.tajnik@bovec.si. Na vsa  vprašanja bo podano pisno pojasnilo. 10. Zaključek Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o izbiri obveščeni v roku 7 delovnih dni po potrditvi izbire s strani Občinskega sveta Občine Bovec. Občina Bovec bo s ponudnikom, ki bo predstavil najboljši projekt in bo izkazal usposobljenost za izvedbo in financiranje celotnega projekta, izvedla drugi del  postopka in sicer  bosta občina in ponudnik na temelju zahtev  občine in izbrane ponudbe s pogajanji opredelila v družbeni pogodbi pravice in obveznosti. Obveznost  občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.