Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25837/07 , Stran 6458
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2008. 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj 280.000,00 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje filmske in video dejavnosti (v nadaljevanju: slovenski producent). 3.2. Za sredstva Filmskega sklada lahko kandidira projekt, kjer bosta udeležena najmanj dva producenta s sedežem v različnih državah, od katerih mora biti eden slovenski producent. 3.3. Za sofinanciranje lahko kandidira in pridobi finančna sredstva projekt, v katerem skupni slovenski delež dosega minimalno 10% in maksimalno 49,99% pri multilateralnih koprodukcijah in najmanj 20% in maksimalno 49,99% pri bilateralnih koprodukcijah v predloženi finančni konstrukciji projekta in v zaključeni finančni konstrukciji projekta. 3.4. Za sofinanciranje lahko kandidira samo projekt, katerega slovenski producent bo zagotovil porabo produkcijskih sredstev v Republiki Sloveniji v višini dodeljenih sredstev s strani Filmskega sklada. 3.5. Producent lahko prijavi največ dva projekta »umetniške koprodukcije« oziroma največ dva projekta »finančne koprodukcije« ali en projekt »umetniške koprodukcije« in en projekt »finančne koprodukcije«. Kolikor producent prijavi več projektov, pristojna oseba za odpiranje zavrže kasneje odprte vloge, ki presegajo cenzus prejšnjega stavka. 3.6. Predlagatelj lahko kandidira samo s projektom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.7. Predlagatelj ne sme kandidirati s projekti očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti, ki očitno žalijo človeško dostojanstvo. 3.8. Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim projektom potegovati na tem javnem pozivu Filmskega sklada. 3.9. V postopku za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov lahko kandidira in pridobi sredstva producent, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 3.10. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku. 4. Merila in kriteriji Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št. 135/04). Filmski sklad oceni posamezen projekt s točkami v okviru določb za posamezen kriterij. 4.1 Kriteriji za izbor » umetniške koprodukcije« Pri ocenjevanju projektov » umetniške koprodukcije« se upoštevajo naslednji kriteriji: – vsebinska vrednost projekta – do 45 točk, – angažiranost slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov v koprodukcijskem projektu – do 30 točk, – strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta – do 10 točk, – udeležba slovenskih tehničnih delavcev in tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 15 točk, – promotivni potencial filma – do 5 točk. Ocena strokovne komisije »umetniške koprodukcije«: do 105 točk. Strokovno-programska komisija ocenjuje kriterij določen v prvi alineji prvega odstavka te točke, Strokovna služba ali zunanji strokovnjak pa ocenjuje kriterije določene v drugi do pete alineje prvega odstavka te točke. Merila za ocenjevanje skupne ocene kriterijev »vsebinska vrednost projekta«, »angažiranost slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov v koprodukcijskem projektu«, »strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta«, »udeležba slovenskih tehničnih delavcev in tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji« in »promotivni potencial filma«, so določena v 10. do 14. členu Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št. 135/04). 4.2. Kriteriji za izbor »finančne koprodukcije« Pri ocenjevanju »finančne koprodukcije« se upoštevajo naslednji kriteriji: – vsebinska vrednost projekta – do 30 točk, – strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta – do 10 točk, – število snemalnih dni v Republiki Sloveniji – do 10 točk, – angažma slovenskih filmskih delavcev – do 20 točk, – uporaba tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 10 točk, – postprodukcija – do 10 točk, – promotivni potencial filma – do 10 točk. Ocena strokovne komisije »finančne koprodukcije«: do 100 točk. Strokovno-programska komisija ocenjuje kriterij določen v prvi alineji prvega odstavka te točke, Strokovna služba ali zunanji strokovnjak pa ocenjuje kriterije določene v drugi do sedme alineje prvega odstavka te točke. Merila za ocenjevanje skupne ocene kriterijev »vsebinska vrednost projekta«, »strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta«, »število snemalnih dni v Republiki Sloveniji«, »angažma slovenskih filmskih delavcev«, »uporaba tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji«, »postprodukcija« in »promotivni potencial filma«, so določena v 16. do 22. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št. 135/04). 4.3 Kriteriji za izbor »koprodukcijskih projektov« s strani Uprave Filmskega sklada V postopek ocenjevanja uprave se sprejmejo samo tisti projekti, ki imajo zaključeno finančno konstrukcijo najmanj v višini 50%, izkazano s predpogodbami ali pismi o nameri po producentu. Predpogodba ali pismo o nameri morajo izkazovati višino vloženih sredstev. Projekti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, so v postopku vrednotenja s strani uprave ocenjeni z 0 točkami. Kriteriji za vrednotenje »finančne koprodukcije« in »umetniške koprodukcije« s strani Uprave Filmskega sklada so: – želena udeležba Filmskega sklada v projektu, navedena v vlogi, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev Sklada – do 5 točk, – pokrivanje vsebinske raznolikosti v slovenski filmski industriji glede na realizirane projekte preteklih dveh let ter glede na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene v poslovnem načrtu ter programskem načrtu direktorja Filmskega sklada in upoštevaje različne ciljne skupine občinstva, pokrivanje žanrske raznolikosti ter raznovrstnost avtorske poetike – do 20 točk, – uresničevanje strateških povezav nacionalne filmske produkcije – do 5 točk, – izpolnjevanje kriterijev 15. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada (slovenski film – v zvezi s 17. alinejo prvega odstavka drugega člena SPP) - do 5 točk, – izpolnjevanje določbe 22. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada (odstotek porabe sredstev v Republiki Sloveniji) – do 5 točk. Ocena uprave za »finančne koprodukcije« in »umetniške koprodukcije«: do 40 točk. Pri oblikovanju skupne ocene kriterija »uresničevanje strateških povezav nacionalne filmske produkcije«, mora uprava upoštevati parametre določene v tretjem odstavku 25. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št. 135/04). 5 Obvezne priloge: 5.1 Obvezne priloge: 5.1.1 Obvezne priloge za sofinanciranje »umetniške koprodukcije«: – izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec, – izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja s pogoji poziva, – izpolnjena in podpisana izjava št. 2 glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj, – izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdivizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev oziroma ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, – izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 koproducentov o sodelovanju pri koprodukcijskem projektu, – izpis iz sodnega registra oziroma registra ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti zastopnik pravne osebe, – štiri izvode sinopsisa v slovenskem in angleškem jeziku, – štiri izvode scenarija v slovenskem in angleškem jeziku, – biografija režiserja projekta z referencami, – seznam avtorske ekipe z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov, – seznam igralske ekipe, – zaključeno finančno konstrukcijo z dokazili koproducentov projekta (pisma o nameri, predpogodbe, pogodbe), katera morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v okviru predračuna zagotavlja producent s koproducenti, – biografija glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov, potrjenimi s strani distributerja, – potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti za gospodarske družbe ali letno poročilo minulega leta za javne zavode in ustanove, potrjeno s strani odgovorne osebe, – biografija slovenskega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov, potrjenimi s strani distributerja, – terminski plan s specifikacijo udeležbe tehničnih zmogljivosti v Sloveniji, – snemalna knjiga, – seznam izvedbene tehnične ekipe, – pred odkupne pogodbe z distributerji in pred odkupne pogodbe s TV hišami v EU in drugje, – parafirana pogodba. 5.1.2. Obvezne priloge za sofinanciranje »finančne koprodukcije«: – izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec, – izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z pogoji javnega poziva, – izpolnjena in podpisana izjava št. 2 glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj, – izpis iz sodnega registra oziroma registra ustanov, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja a opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti zastopnik pravne osebe, – izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in ni pridobil proračunskih sredstev oziroma ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, – izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 koproducentov o sodelovanju pri koprodukcijskem projektu, – izpis iz sodnega registra oziroma registra evidence ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti zastopnik pravne osebe, – zaključeno finančno konstrukcijo z dokazili koproducentov projekta (pisma o nameri, predpogodbe, pogodbe), katera morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v okviru predračuna zagotavlja producent s koproducenti, – štiri izvode sinopsisa v slovenskem in angleškem jeziku, – štiri izvode scenarija v slovenskem in angleškem jeziku, – biografija režiserja projekta z referencami, – biografija slovenskega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektih, potrjenimi s strani distributerja; – biografija glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih filmskih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov, potrjenimi s strani distributerja; – potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti za gospodarske družbe ali letno poročilo minulega leta za javne zavode in ustanove, potrjeno s strani odgovorne osebe – biografija slovenskega producenta, z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih filmskih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov, potrjenimi s strani distributerja – terminski plan s specifikacijo snemalnih dni v Republiki Sloveniji in udeležbo tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji za produkcijo in post produkcijo, – snemalna knjiga, – seznam avtorske ekipe, z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov ter izvajalcev ter seznam izvedbene ekipe – pred odkupne pogodbe z distributerji in pred odkupne pogodbe s TV hišami v EU in drugje, – parafirana pogodba. 6 Izbor projektov Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka praviloma predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge ocenjeval tudi Filmski sklad. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, vendar najmanj s 110 točkami po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih sredstev Filmskega sklada, v višini največ do 150.000,00 EUR. 7 Način ocenjevanja projektov Merila in kriteriji so ovrednoteni z točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št. 135/04). Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk, skupna ocena projekta je seštevek posameznih točk posameznih kriterijev ocenjevanja umetniške koprodukcije in finančne koprodukcije. Če se v okviru javnega poziva obravnava vlogo predlagatelj, ki je interesno ali drugače vezan član strokovne komisije, le – ta ne sme biti prisoten pri razpravi o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V takem primeru se projektu prišteje povprečje števila točk ostalih ocenjevalcev. 8 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6 mesecev od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva. Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta: 1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 12. 2007. 2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 23. 5. 2008. 9 Dokumentacija javnega poziva obsega 9.1. besedilo javnega poziva 9.2. prijavni list za: – prijavni list za finančne koprodukcije, – prijavni list za umetniške koprodukcije, 9.3. izjave št. 1. do št. 4: – izjava št. 1, – izjava št. 2, – izjava št. 3, – izjava št. 4, 9.4. predlog pogodbe. Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej predložiti v ločeni ovojnici. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2008«, do 21. 3. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov stalnega prebivališča fizične osebe. Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo in dokumentacija javnega poziva in, ki ni izpolnjena v skladu z drugim odstavkom te točke. 11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si. 13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.