Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 772/07 Ob-25834/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. 772/07, je bil dne 18. 9. 2007 zastavljen poslovni prostor št. 04, v izmeri 46,5 in 19,21 m2 oziroma skupaj 65,71 m2, v pritličju oziroma 1. etaži stanovanjsko poslovnega bloka, ident. št. stavbe 1068, na naslovu Novi trg 26/b, Kamnik, stoječega na parc. št. 1082/10, vložek št. 2070, k.o. Kamnik, ki je na podlagi pogodbe št. L-04/B3/2-NT/94 z dne 19. 9. 1995, potrdila o plačilu kupnine in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 12. 9. 2007 ter prodajne pogodbe z dne 14. 6. 2007, last zastavitelja Mekinjski, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ulica Fortunata Berganta 3, 1241 Kamnik, matična številka 5949530, poslovni prostor je zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 41.000 CHF, z obrestno mero enako seštevku Liborja za trimesečne depozite v CHF in nespremenljive marže v višini 1,85% letno, z vsemi stroški po pogodbi in nadaljnjimi izvršilnimi stroški, z rokom zapadlosti zadnjega obroka dne 1. 10. 2014, z možnostjo predčasnega odpoklica kredita in pod vsemi ostalimi pogoji iz kreditne pogodbe in sporazuma.