Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25404/07 , Stran 6450
Svet Centra za socialno delo Tržič razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o Zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 (23/07, 41/07-popr.), 114/06-ZUTPG) ter 22. in 22.a člena Statuta Centra za socialno delo Tržič in Sklepa Sveta centra z dne 31. 8. 2007 prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Tržič. Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 (23/07, 41/07-popr.), 114/06-ZUTPG): – da imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu; – da imajo višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu; – da imajo opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha. Kandidati naj ob prijavi predložijo okvirni program dela in razvoja centra za mandatno obdobje. Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Tržič, Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič, z oznako »za razpisno komisijo«. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku določenim z zakonom.«