Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25390/07 , Stran 6431
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa ter razpisno področje: predmet razpisa je financiranje nakupa knjižničnega gradiva za splošne knjižnice. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. 2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, ki se sklada z javnim interesom na področju kulture, kar zagotavlja optimalno ponudbo knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, približevanje strokovnim priporočilom o letnem prirastu knjižničnega gradiva, ponudbo informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in raziskovalne ter socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje, smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije. S tem knjižnica prispeva k razvoju bralne kulture, neformalnega izobraževanja, informiranosti ter k osebnostni rasti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbuditi in podpreti splošno dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic. 3. Pomen izrazov Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) in so samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice). Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost. Predlagatelj projekta je splošna knjižnica ali druga samostojna pravna oseba, katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo, kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega gradiva. Upravičene osebe so splošne knjižnice, ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), oziroma njihove pravne naslednice, če izpolnjujejo splošne pogoje za sodelovanje na razpisu. Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja. Projekt nakupa knjižničnega gradiva je vsebinska celota. Vse gradivo, kupljeno v okviru projekta, mora biti dostopno javnosti. Vsebino in obseg nakupa je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Zaprošeni znesek financiranja projekta je znesek, za katerega lahko predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – zagotavljajo dostopnost po projektu kupljenega gradiva javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil javno dostopnost vsega kupljenega gradiva v enotah knjižnice in v sistemu COBISS), – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnitvi pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2006), – zagotavljajo, da so v prijavi navedeni podatki točni in temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o točnosti v prijavi navedenih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah), – predlagajo projekt nakupa gradiva, pri katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne kriterije (5. točka razpisa) ne presega 50% predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju najvišjega možnega zneska zaprošenih sredstev), – bodo v projekt nakupa gradiva vključili izdaje vsaj 50 slovenskih založb (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o vključitvi ustreznega števila slovenskih založb v nakup gradiva), – bodo v projekt nakupa gradiva vključili naročnino na informacijski sistem pravnih predpisov za potrebe uporabnikov, ki bo izbran za vse splošne knjižnice v okviru konzorcija (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nameri za sklenitev naročniškega razmerja na informacijski sistem pravnih predpisov), – ne prijavljajo projektov oziroma vsebin, s katerimi bodo kandidirali ali so že bili izbrani v okviru neposrednega poziva za sofinanciranje posebnih nalog območnih knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih bo v letu 2008 financiralo ministrstvo (obvezno dokazilo: podpisana izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z vsebinami, s katerimi bodo kandidirali ali so že bili izbrani v okviru neposrednega poziva za sofinanciranje posebnih nalog območnih knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti), – soglašajo, da ministrstvo javno objavi podatke o višini odobrenih sredstev za sofinanciranje projektov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da dovoli javno objavo podatkov o višini odobrenih sredstev). 4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu in razpisni kriteriji: Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne in nepopolne vloge zavržejo. Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge upravičenih oseb obravnavala na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in posebnih razpisnih kriterijev. 5. Splošni razpisni kriteriji 5.1 Dosežena kakovost in uspešnost predlagatelja pri nakupu gradiva v letu 2006: – doseženi obseg nakupa gradiva na 1000 prebivalcev, – doseženo razmerje v prirastu naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom, – doseženo razmerje v prirastu naslovov med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino, – dosežena dostopnost (število ur odprtosti na 1000 prebivalcev, odstotek članov glede na število prebivalcev), – doseženi obrat izposoje (razmerje med celotno zbirko in izposojenim gradivom), – dosežena kakovost izvedenega nakupa gradiva, – dosežena povprečna cena enote gradiva (brez elektronskih zbirk), – dosežen obseg prihodkov knjižnice (za delovanje in nakup gradiva, brez investicij) s strani občin po podatkih iz sprejetega finančnega poročila knjižnice za leto 2006 (za vsako občino v mreži knjižnice in za vse občine skupaj). 5.1.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.1 Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki so v letu 2006, v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.1, dosegli: – večji obseg nakupa gradiva na 1000 prebivalcev, – primernejše razmerje v prirastu naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom, – primernejše razmerje v prirastu naslovov med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino, – večjo dostopnost (letno število ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev, odstotek povečanja članstva), – večji obrat izposoje (razmerje med izposojenim gradivom in celotno zbirko), – primernejšo kakovost izvedenega nakupa gradiva (ocena), – primernejšo povprečno ceno enote gradiva (brez elektronskih zbirk, manj kot 23 EUR), – primernejši obseg prihodkov knjižnice s strani občin na prebivalca. 5.2 Načrtovana kakovost, izvedljivost in celovitost predlaganega projekta nakupa gradiva v letu 2008: – utemeljitev vsebine in obsega nakupa, – načrtovani obseg nakupa, – načrtovani delež naslovov gradiva za otroke in mladino, – načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom, – načrtovano število enot publikacij, katerih izdajo bo v letu 2008 finančno podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov, – načrtovano število enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del, – načrtovano število enot gradiva s področja humanistike (filozofija, psihologija, religija, sociologija, zgodovina, kultura, umetnost, jezikoslovje, literarna zgodovina, esejistika, kritika ipd. – brez učbenikov za osnovne in srednje šole), – izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice, – načrtovana dostopnost, – načrtovani obseg nakupa gradiva iz sredstev občin, – načrtovani obseg nakupa gradiva iz lastnih sredstev predlagatelja, – stopnja izvedljivosti projekta. 5.2.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.2 Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.2 načrtovali primernejšo stopnjo kakovosti, izvedljivosti in celovitosti projekta, in sicer glede na: – utemeljitev vsebine in obsega nakupa (ocena), – obseg nakupa gradiva na 1000 prebivalcev (minimalni pogoj iz Pravilnika je 200 enot na 1000 prebivalcev), – delež naslovov gradiva za otroke in mladino glede na pogoje iz Pravilnika oziroma glede na dostopnost naslovov na tržišču, strukturo prebivalstva ali velikost knjižnice, – primerno razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom glede na pogoje iz Pravilnika, – delež nakupa enot publikacij, katerih izdajo bo v letu 2008 finančno podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov (ocena), – delež nakupa leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del (ocena), – delež nakupa del s področja humanistike – filozofija, psihologija, religija, sociologija, zgodovina, kultura, umetnost, jezikoslovje, literarna zgodovina, esejistika, kritika ipd. – brez učbenikov za osnovne in srednje šole (ocena), – izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice – razporeditev kupljenega gradiva v mreži knjižnice, dostopnost gradiva za posebne skupine uporabnikov ipd. (ocena), – primernejšo dostopnost (letno število ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev, odstotek povečanja članstva), – načrtovani delež sredstev občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice za nakup gradiva v celotnem nakupu (za posamezno občino in za vse občine skupaj; obvezna priloga: izjava vseh občin – ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice – o namenu, da bodo navedeni znesek vnesli v predlog proračuna občine za 2008, ki ga bo obravnaval občinski svet), – načrtovani delež sredstev za nakup gradiva iz lastnih sredstev predlagatelja, – stopnjo izvedljivosti glede na predvideni obseg nakupa, predvideno povprečno ceno gradiva ter glede na realizacijo 2006 (ocena). 5.3 Kriterij za določitev sredstev za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov in za zmanjševanje razlik med knjižnicami: ker je za enotno izvajanje javne službe potrebno zagotoviti sredstva za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov za potrebe uporabnikov ter zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost na območjih z malo prebivalci in tistimi, ki delujejo na bolj naseljenih območjih, se vsakemu predlagatelju, ki se uvrsti na seznam odobrenih projektov, v odvisnosti od dosežene ocene doda delež od izhodiščno določene vrednosti. 5.3.1 Način določanja sredstev za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov in za zmanjševanje razlik med knjižnicami: višji delež sredstev bodo prejeli tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točk 5.1 in 5.2 ocenjeni bolje. 5.4 Kriterij za določanje sredstev predlagateljem, ki izvajajo dejavnost za isto občino: predlagatelji, ki delujejo v isti občini in predlagajo vsak svoj projekt nakupa gradiva (npr. knjižnice v Ljubljani), morajo z ustanoviteljem uskladiti delilnik sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2008, v katerem je število prebivalcev eden od kriterijev. Delilnik, ki ga potrdi ustanovitelj, je potrebno priložiti vlogi. 5.4.1 Način določanja sredstev za predlagatelje, ki izvajajo dejavnost za isto občino: predlagatelj, ki izvaja dejavnost za isto občino skupaj z drugim predlagateljem, prejme sredstva na podlagi dosežene ocene po splošnih razpisnih kriterijih iz točk 5.1 in 5.2 in usklajenega delilnika sredstev. 6. Posebni razpisni kriteriji 6.1 Do dodatnih sredstev bodo upravičeni predlagatelji, ki bodo izpolnjevali enega ali več posebnih razpisnih kriterijev: – bodo načrtovali določen delež nakupa gradiva tudi za potrebe demografsko ogroženih naselij v skladu z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 19/99 in 60/99), največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali – bodo načrtovali določen delež nakupa tudi za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede na število postajališč največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali – bodo načrtovali določen delež nakupa tudi za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi bodo pripravili skupen projekt nakupa (obvezna priloga: skupni projekt nakupa), največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih. 6.2 Način ocenjevanja posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1 Ocenjeni bodo tisti predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1 (navedenih v navodilih na prijavnem obrazcu), višje bodo ocenjeni tisti, ki bodo predlagali: – ustreznejši obseg nakupa za potrebe demografsko ogroženih naselij glede na načrtovano število enot na naselje, obseg sredstev in povprečno ceno enote, – ustreznejši obseg nakupa za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede na načrtovano število enot na postajališče, obseg sredstev in povprečno ceno enote, – ustreznejši obseg nakupa za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu glede na oceno vsebine skupnega projekta nakupa, načrtovano število enot, obseg sredstev in povprečno ceno enote. 6.3 Kriterij za določanje sredstev za demografsko ogrožena naselja predlagateljem, ki izvajajo dejavnost za isto občino: predlagatelji, ki delujejo v isti občini in predlagajo vsak svoj projekt nakupa gradiva (npr. knjižnice v Ljubljani), morajo med seboj uskladiti število in/ali odstotek demografsko ogroženih naselij v občini(-ah), na podlagi katerih načrtujejo nakup gradiva po posebnih kriterijih. Število in/ali odstotek demografsko ogroženih naselij v občini(-ah) ne sme presegati skupnega števila demografsko ogroženih naselij po uradnih podatkih, ki jih je predlagatelj dolžan upoštevati v prijavi na ta razpis in so navedeni v razpisni dokumentaciji. 6.3.1 Način določanja sredstev za predlagatelje, ki izvajajo dejavnost za demografsko ogrožena naselja v isti(-h) občino(-ah): predlagatelj, ki izvaja dejavnost za isto občino skupaj z drugim predlagateljem in predlaga nakup gradiva za demografsko ogrožena naselja, prejme sredstva na podlagi ocene izpolnjevanja tega posebnega kriterija iz točke 6.1 in usklajenega predlaganega števila demografsko ogroženih naselij. 7. Uporaba kriterijev Izbrani bodo projekti nakupa gradiva predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 41 točkami po splošnih razpisnih kriterijih. Dodatna sredstva bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnih razpisnih kriterijev, in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 1 točko po posebnih razpisnih kriterijih. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije za knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najnižji seštevek točk za projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 41 točk po splošnih kriterijih. Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od: – skupne višine prejetih točk, pri čemer je najvišji seštevek za splošne razpisne kriterije, pod točkama 5.1 in 5.2, 80 točk, za posamezni posebni razpisni kriterij, pod točko 6.1, pa največ po 20 točk, in – števila izbranih projektov ter – razpoložljivih sredstev. Sredstva za projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije, bodo razdeljena glede na oceno in glede na število prebivalcev. Sredstva za izpolnjevanje posebnih razpisnih kriterijev bodo razdeljena glede na oceno in obseg sredstev za posamezni posebni razpisni kriterij. Za projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije, je namenjenih okvirno 85% razpisanih sredstev, za projekte, ki bodo izpolnjevali poleg tega še posebne razpisne kriterije, pa okvirno 15% razpisanih sredstev. Ocena po splošnih razpisnih kriterijih bo določena v stopnjah na podlagi ocenjevanja projektov po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 71 do 80 točk), kakovostno (od 56 do 70 točk), zadovoljivo (od 41 do 55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk). Ocena po posebnih razpisnih kriterijih bo določena na podlagi ocenjevanja posameznega kriterija po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do 15 točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk). 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR6-NKG-2008, znaša 3.190.000 EUR. Sredstva bodo predvidoma dodeljena 61 predlagateljem. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 10. Razpisni rok: razpis se prične 21. 9. 2007 in se zaključi 22. 10. 2007. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, – navedbo obveznih prilog za posamezni element prijavljenega projekta, – prijavni obrazec s podobrazci in navodili, – vzorec ocenjevalnega lista. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava vlog 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. Podatki za vse enote v mreži posamezne osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo. Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico, ne bo mogoče upoštevati. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 22. 10. 2007, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni razpis 2008, z obvezno navedbo razpisnega področja (Knjižnična dejavnost) in oznako JPR6-NKG-2008. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Izločitev vlog 13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene; – ki so nepopolne. 13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3. točke besedila tega javnega razpisa. 13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 10. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku (do 22. 10. 2007), z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si in mag. Jelka Gazvoda: tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si. 15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma začelo 26. 10. 2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).