Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 2537/2007 Ob-25836/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2537/2007 z dne 19. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 19, v izmeri 119,12 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Linhartova cesta 42, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1796/64, vl. št. 1034, k.o. Bežigrad, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti dolžnika in zastavitelja Šuster Dagmar Alojza, Linhartova cesta 42, Ljubljana, EMŠO 3007944500370, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 1. 1992, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 11. 9. 2007, sklenjene med Gospodarsko zbornico Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, kot prodajalko in Šuster Ano, Linhartova 42, Ljubljana, EMŠO 0407946505253, kot kupovalko ter sodne poravnave P 838/2007-IV z dne 7. 6. 2007, sklenjene med Šuster Ano, Linhartova 42, Ljubljana, EMŠO 0407946505253 ter dolžnikom in zastaviteljem, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska c. 58, matična št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000 EUR, s pripadki.