Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4290. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave, stran 11732.

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je župan Občine Podčetrtek dne 13. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave
S tem sklepom se ugotovi, kakšno je stanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov, ki jih je Občina Podčetrtek pripravljala po zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter kako bo potekala njihova nadaljnja priprava po Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz ter
– nosilce urejanja prostora.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Podčetrtek je do sprejetja ZPNačrt vodila postopek priprave strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda občine (v nadaljevanju: PRO) po ZUreP-1. Dne 28. 4. 2005 je začel veljati ZPNačrt s katerim se razveljavlja ZUreP-1 v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje, kar vpliva na postopke priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek.
Do sprejetja tega sklepa so bile pri pripravi SPRO in PRO izvedene naslednje aktivnosti po ZUreP-1:
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|       |SPRO                 |PRO          |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|izdelava   |2000 in 2006             |2000 in 2006     |
|strokovnih  |                   |           |
|podlag iz 2. |                   |           |
|točke tega  |                   |           |
|sklepa    |                   |           |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|sklep MOP   |odločba št. 35409-169/2006, z dne 20. |/           |
|glede izdelave|9. 2006 – v postopku priprave SPRO je |           |
|celovite   |potrebno izvesti postopek celovite  |           |
|presoje    |presoje njenih vplivov na okolje   |           |
|vplivov na  |                   |           |
|okolje    |                   |           |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|1. prostorska |izvedena dne 6. 7. 2006        |izvedena dne 25. 1.  |
|konferenca  |                   |2007         |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|program    |objavljeno v Uradnem listu RS, št.  |objavljeno v Uradnem |
|priprave   |105/06 z dne 12. 10. 2006       |listu RS, št. 9/07 z |
|       |                   |dne 2. 2. 2007    |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|poziv za   |poziv objavljen dne 7. 11. 2005    |poziv objavljen dne  |
|zbiranje pobud|                   |7. 11. 2005      |
|javnega in  |                   |           |
|zasebnega   |                   |           |
|sektorja   |                   |           |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|obvestilo   |obvestilo o pripravi SPRO poslano   |obvestilo o pripravi |
|sosednjim   |sosednjim občinam dne 26. 10. 2006  |PRO poslano sosednjim |
|občinam    |                   |občinam dne 13. 2.  |
|       |                   |2007         |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
|poziv za   |poslano dne 26. 10. 2006       |poslano dne 13. 2.  |
|smernice   |                   |2007         |
|nosilcev   |                   |           |
|urejanja   |                   |           |
|prostora   |                   |           |
+--------------+--------------------------------------+----------------------+
Glede na to, da SPRO in PRO do sprejetja ZPNačrt še nista bila javno razgrnjena, se skladno z 98. členom ZPNačrt postopki za sprejem SPRO in PRO nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt kot enovit dokument, in sicer kot občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN).
OPN bo pripravljen za celotno območje Občine Podčetrtek skladno z vsebino, kot jo prepisuje ZPNačrt ter njegovi podzakonski predpisi.
Kot ocena stanja ostaja v veljavi točka 1.1. Ocena stanja iz Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006).
Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04) je Občina Podčetrtek z vlogo z dne 4. 7. 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o nameri priprave SPRO. Na podlagi zaprosila je MOP pripravljavca z odločbo št. 35409-169/2006, z dne 20. 9. 2006 seznanilo, da je v postopku priprave SPRO potrebno izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje.
Skladno s spremembami Zakona o varstvu okolja (40. člen, Uradni list RS, št. 36/06) se je Občina Podčetrtek odločila, da bo o postopku priprave PRO naknadno obvestila Ministrstvo za okolje in prostor, in sicer takrat, ko naj bi bila podrobneje znana vsebina in raven natančnosti. Tako v postopku priprave PRO Občina Podčetrtek še ni pridobila odločbe o tem, ali je v postopku priprave PRO potrebno izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje.
Glede na to, da bo Občina Podčetrtek pripravila enovit prostorski akt, t.j. OPN po ZPNačrt, bo skladno z 47. členom ZPNačrt Občina Podčetrtek v fazi pridobivanja smernic na osnutek OPN pridobila novo odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo okolje, o tem, ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Podčetrtek (Arhitektura d.o.o., april 2006) ter
– Urbanistična delavnica Podčetrtek 2000 (Fakulteta za arhitekturo, november 2000).
Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo OPN, pridobi Občina Podčetrtek. Potrebni geodetski podatki in geodetske podlage so predvidoma naslednji: podatki iz registra prostorskih enot, grafični podatki katastra stavb, digitalni katastrski načrt, državna topografska karta merila 1:50.000, državna topografska karta merila 1:25.000, temeljni topografski načrti merila 1:5.000, državne topografske karte merila 1:5.000, kolikor so izdelane, digitalni ortofoto načrti. Vsi podatki se nanašajo na območje Občine Podčetrtek.
Če se v postopku OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge geodetske podatke, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
3. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa po ZPNačrt še ni vzpostavljena, prav tako še niso sprejeti vsi podzakonski predpisi, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. faza: sklep o pričetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave (september 2007),
2. faza: priprava osnutka OPN (60 dni od uveljavitve predpisa iz 39. člena ZPNačrt),
3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljevanju: MOP) (MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 30 dni časa za posredovanje smernic; v tem času se tudi presoja, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – nadaljnji potek postopka in roki so ocenjeni ob predpostavki, da CPVO ne bo potreben),
4. faza: dopolnitev osnutka OPN s smernicami iz 3. faze te točke (105 dni od pridobitve vseh smernic iz 3. faze te točke),
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci (kolikor osnutka OPN ni mogoče uskladiti s smernicami, Občina Podčetrtek o tem obvesti MOP, ta pa v 15 dneh zagotovi usklajevanje z nosilci),
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, obveščanje lastnikov ipd. (trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi),
7. faza: priprava predloga OPN (30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov s strani Občine Podčetrtek),
8. faza: posredovanje predloga OPN iz 7. faze te točke na MOP (MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 21 dni časa za posredovanje mnenj),
9.a faza: potrditev predloga OPN s strani ministra (v 75 dneh od prejema predloga OPN iz 8. faze te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da so njihove smernice upoštevane),
9.b faza: MOP predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga OPN (v enakem roku 75 dni kot v 9a. fazi te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da njihove smernice niso upoštevane – odločitev Vlade glede potrditve ali zavrnitve predloga OPN v 30 dneh),
10. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki do 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
4. Nosilci urejanja prostora
Tekom priprave SPRO in PRO so že bile poslane vloge za smernice nosilcev urejanja prostora. Pridobljene so bile smernice večine nosilcev, kot je razvidno iz priložene tabele.
V postopku priprave SPRO je Občina Podčetrtek poslala Vlogo za izdajo smernic ter pridobitev strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora v postopku priprave in sprejema strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek, št. 3500-0002/2006 z dne 26. 10. 2006, in sicer tistim nosilcem, ki so določeni v Programu priprave strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006) v točki 4.2. Nosilci urejanja prostora.
V postopku priprave PRO je Občina Podčetrtek poslala Vlogo za izdajo smernic ter pridobitev strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora v postopku priprave in sprejema prostorskega reda Občine Podčetrtek, št. 3500-0001/2007 z dne 13. 2. 2007, in sicer tistim nosilcem, ki so določeni v Programu priprave prostorskega reda Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 9/07 z dne 2. 2. 2007) v točki 4.2. Nosilci urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora, ki naj bi podali smernice v postopku priprave SPRO in PRO in ki se smiselno upoštevajo tudi pri pripravi OPN, so naslednji (v tabeli je naveden datum prejema že posredovanih smernic nosilca v postopku priprave SPRO in PRO oziroma navedba »NI POSREDOVANO«, ki pomeni, da nosilec v postopku SPRO ali PRO ni podal smernic):
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Smernice, pridobljene od / za:   |SPRO       |PRO         |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|1. Ministrstvo za okolje in     |         |          |
|prostor:              |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za prostor, Urad za   |22. 11. 2006   |6. 3. 2007     |
|prostorski razvoj.         |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za okolje, Sektor za   |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|varstvo narave.           |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za okolje, Sektor za   |odstop vloge na  |odstop vloge na   |
|vode.                |Agencijo RS za  |Ministrstvo za   |
|                  |okolje, Vojkova  |gospodarstvo    |
|                  |1b, Ljubljana   |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za okolje, Sektor za   |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|rudarstvo in mineralne surovine.  |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Agencija RS za okolje, Urad za   |5. 12. 2006    |19. 3. 2007     |
|upravljanje z vodami.        |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Agencija RS za okolje, Urad za   |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|okolje.               |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Agencija RS za okolje, OE Celje.  |odstop vloge na  |odstop vloge na   |
|                  |Agencijo RS za  |Agencijo RS za   |
|                  |okolje, Vojkova  |okolje, Vojkova 1b, |
|                  |1b, Ljubljana   |Ljubljana      |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Agencija RS za okolje, Sektor za  |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|ohranjanje narave.         |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|2. Ministrstvo za promet:      |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za ceste.        |13. 11. 2006   |28. 2. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za železnice.      |odstop vloge na  |odstop vloge na   |
|                  |Javno agencijo za |Javno agencijo za  |
|                  |železniški promet,|železniški promet, |
|                  |Kopitarjeva 5,  |Kopitarjeva 5,   |
|                  |Maribor      |Maribor       |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za letalstvo.      |4. 12. 2006    |5. 3. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za pomorstvo.      |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direkcija RS za ceste, Izpostava  |odstop vloge na  |odstop vloge na   |
|Celje.               |Direkcijo RS za  |Direkcijo RS za   |
|                  |ceste, Tržaška 19,|ceste, Tržaška 19, |
|                  |Ljubljana     |Ljubljana      |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|3. Ministrstvo za kmetijstvo,    |         |          |
|gozdarstvo in prehrano:       |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za kmetijstvo.      |28. 11. 2006   |26. 2. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za gozdarstvo, lovstvo  |18. 12. 2006   |21. 2. 2007     |
|in ribištvo             |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|4. Ministrstvo za kulturo.     |29. 11. 2006   |15. 3. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|5. Ministrstvo za gospodarstvo:   |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za notranji trg.     |29. 11. 2006   |20. 4. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za energijo.       |14. 11. 2006   |NI POSREDOVANO   |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Sektor za rudarstvo.        |21. 11. 2006   |NI POSREDOVANO   |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|6. Ministrstvo za informacijsko   |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|družbo.               |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|7. Ministrstvo za zdravje:     |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Področje za razvoj omrežja ustanov |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|zdravstvene dejavnosti.       |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Zdravstveni inšpektorat RS, OE   |ni pristojno   |ni pristojno    |
|Celje.               |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|8. Ministrstvo za šolstvo, znanost |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|in šport.              |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|9. Ministrstvo za obrambo:     |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Direktorat za obrambne zadeve,   |8. 12. 2006    |16. 3. 2007     |
|Sektor za civilno obrambo.     |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Inšpektorat RS za varstvo pred   |9. 11. 2006    |NI POSREDOVANO   |
|naravnimi in drugimi nesrečami,   |         |          |
|Izpostava Celje.          |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|Uprava za obrambo, Celje.      |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|10. Ministrstvo za notranje zadeve. |27. 11. 2006   |NI POSREDOVANO   |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|11. Agencija RS za regionalni    |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|razvoj.               |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|12. ELES Elektro Slovenija, javno  |7. 12. 2006    |20. 3. 2007     |
|podjetje za prenos električne    |         |          |
|energije d.o.o., Ljubljana.     |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|13. Zavod za gozdove Slovenije, OE |4. 12. 2006    |27. 3. 2007     |
|Celje.               |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|14. Zavod RS za varstvo narave, OE |30. 11. 2006   |20. 2. 2007 –    |
|Celje.               |         |potrebna bi bila  |
|                  |         |dopolnitev vloge  |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|15. Zavod za varstvo kulturne    |NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|dediščine Slovenije, OE Celje.   |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|16. Pošta Slovenije d.o.o.     |30. 11. 2006   |NI POSREDOVANO   |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|17. Telekom Slovenije d.d.     |27. 11. 2006 (brez|16. 3. 2007 (brez  |
|                  |potrebnih     |potrebnih      |
|                  |digitalnih    |digitalnih     |
|                  |podatkov)     |podatkov)      |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|18. OKP Javno komunalno podjetje  |19. 4. 2007    |NI POSREDOVANO   |
|Rogaška Slatina d.o.o.       |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|19. Elektro Turnšek d.o.o.     |3. 11. 2006    |28. 2. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|20. Elektro Celje d.d., javno    |7. 12. 2006 (brez |28. 2. 2007     |
|podjetje za distribucijo električne |potrebnih     |          |
|energije, Celje.          |digitalnih    |          |
|                  |podatkov)     |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|21. Geoplin d.o.o., Ljubljana.   |23. 11. 2006   |19. 3. 2007     |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
|22. Občina Podčetrtek – področje  | NI POSREDOVANO  |NI POSREDOVANO   |
|razvoja prometa (lokalne ceste),  |         |          |
|gospodarstva, družbene javne    |         |          |
|infrastrukture lokalnega pomena,  |         |          |
|turizma, kmetijstva, kulture, druge |         |          |
|infrastrukture lokalnega pomena.  |         |          |
+------------------------------------+------------------+--------------------+
Poleg zgoraj navedenih nosilcev so smernice za pripravo SPRO in PRO podali tudi:
+-------------------------------+------------+-----------+
|Smernice, pridobljene od / za: |    SPRO|    PRO|
+-------------------------------+------------+-----------+
|1. Ministrstvo za gospodarstvo:|      |      |
+-------------------------------+------------+-----------+
|Sektor za rudarstvo.      |   21. 11.| 9. 3. 2007|
|                |    2006|      |
+-------------------------------+------------+-----------+
|Direktorat za turizem.     |      /|23. 3. 2007|
+-------------------------------+------------+-----------+
|2. Ministrstvo za promet:   |      |      |
+-------------------------------+------------+-----------+
|Sektor za planiranje in    | 6. 11. 2006|22. 2. 2007|
|analize.            |      |      |
+-------------------------------+------------+-----------+
|3. Ministrstvo za obrambo:   |      |      |
+-------------------------------+------------+-----------+
|Uprava RS za zaščito in    | 13. 3. 2007|13. 3. 2007|
|reševanje.           |      |      |
+-------------------------------+------------+-----------+
Poleg zgoraj navedenih je skladno s točko 4.3. Drugi udeleženci iz Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006) svoje predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami podala tudi Občina Šentjur, dne 30. 11. 2006.
V 3. fazi iz 3. točke tega sklepa, ki je predvidena za pridobivanje smernic na osnutek OPN, se pridobivajo smernice tistih nosilcev, o katerih presodi MOP, in sicer:
– pridobivajo se smernice vseh nosilcev, navedenih v 4. točki tega sklepa ali
– pridobivajo se smernice tistih nosilcev, navedenih v 4. točki tega sklepa, ki v postopku priprave SPRO ali PRO niso podali smernic.
Seznam nosilcev urejanja prostora iz 4. točke tega sklepa se lahko po presoji MOP tudi spremeni, predvsem v delu, ki se nanaša na ministrstva.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Podčetrtek objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh www.podcetrtek.si) in ga pošlje MOP ter sosednjim Občinam Kozje, Bistrica ob Sotli, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Rogaška Slatina.
Št. 3500-0002/2007
Podčetrtek, dne 13. septembra 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.