Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 440/07 Ob-25821/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-440/07 z dne 14. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 19, v IV. nadstropju tretjega stopnišča B, v izmeri 30,82 m2, last Barbare Omerzel, rojene 5. 3. 1975, stanujoče Novo mesto, Ulica Mirana Jarca 41, v stavbi Smoletova ulica 12 B, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2102/1, vl. št. 956 k.o. Bežigrad, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 679/91, sklenjene dne 18. 11. 1991, med prodajalcem Intereuropa, mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija p.o., Koper in kupcem Igorjem Brezovarjem, ter na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 6. 1998, med prodajalcem Igorjem Brezovarjem in kupovalko Barbaro Verček (sedaj Omerzel), zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 76.923,08 CHF, kar znaša na dan 10. 11. 2004, 12.072.046,64 SIT, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 2,55% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 30. 11. 2014 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 107828 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV-575/04 z dne 15. 11. 2004 in notarskega zapisa aneksa št. 1 h kreditni pogodbi št. 107828 z dne 10. 11. 2004, opr. št. SV-440/07 z dne 14. 9. 2007 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve.