Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4254. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
4255. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin

MINISTRSTVA

4256. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
4257. Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta
4258. Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc
4259. Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
4260. Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov
4261. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
4262. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
4263. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
4264. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev
4265. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007

OBČINE

Ajdovščina

4266. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Mokronog-Trebelno

4267. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Mokronog - Trebelno

Novo mesto

4268. Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v Mestni občini Novo mesto

Postojna

4269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007

Sodražica

4270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006

Škofljica

4271. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
4272. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica
4273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica

Šmartno pri Litiji

4274. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
4275. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji

Štore

4276. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

Razglasni del

Javne dražbe

Druge objave

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost