Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4266. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 11687.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05), drugega ter četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 70/06 – odločba US, 60/07) in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2) je občinski svet na 9. seji dne 13. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 36/03, 47/05, 56/05 – popravek, 43/07) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet in predčasne ter nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti, pripada članom za delo v občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20% in ne višja od 100% nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med posameznimi člani občinske volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-1/2003
Ajdovščina, dne 13. septembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.