Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4258. Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc, stran 11609.

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za pridobitev javnega pooblastila izdajatelja licenc, merila za izbiro na javnem natečaju za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc, način oblikovanja ter določanja cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice ter spremljanje stanja na področju izdajanja licenc.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. POGOJI ZA IZDAJATELJA LICENC
3. člen
(splošna določba)
(1) Pogoje za izdajatelja licenc mora izkazati vlagatelj v svoji vlogi na način, določen s tem pravilnikom, in jih mora izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila.
(2) Vlagatelj mora vlogi priložiti vse ustrezne izjave, dokazila in listine, določene s tem pravilnikom.
(3) Vse izjave, podatke in listine podaja vsak izmed vlagateljev pod materialno in kazensko odgovornostjo. Kolikor se izkaže, da je izbrani vlagatelj v postopku pridobivanja javnega pooblastila ali preverjanja pogojev za pridobitev pooblastila podal lažne izjave, podatke ali listine, ima takšno dejanje za posledico preklic javnega pooblastila izdajatelju licenc, ministrstvo, pristojno za promet, pa v takem primeru takoj unovči bančno garancijo, podano za zavarovanje zakonitega in pravilnega izvajanja javnega pooblastila.
4. člen
(ustrezni prostori)
(1) Prostori za izvajanje javnega pooblastila morajo izpolnjevati naslednje zahteve za izvajanje upravnih nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo:
– nahajati se morajo v Republiki Sloveniji;
– obsegati morajo najmanj 60 m2 v najmanj treh prostorih (sobah), z ustreznimi pomožnimi prostori;
– biti morajo brez ovir in neposredno dostopni, brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb ter dostopni z javnih površin;
– biti morajo primerno svetli in zračni ter opremljeni z napravo za gretje in hlajenje, ki omogoča pisarniško delo;
– s svojo lego, izgledom in drugimi značilnostmi morajo biti primerni za izvajanje javnega pooblastila Republike Slovenije;
– morajo izpolnjevati ali omogočati izpolnjevanje zahtev iz 61. do 68. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07; v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago prostore iz prejšnjega odstavka.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezne prostore iz prvega odstavka priložiti:
– podroben opis prostorov z navedbo njihove lege;
– načrt prostorov v merilu 1:100;
– listino, s katero dokazuje, da ima prostore v lasti ali original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal te prostore za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila, to je deset let od dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila;
– izjavo, da ne obstajajo nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevale uporabo navedenih prostorov za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila.
5. člen
(delavci za vodenje upravnega postopka)
(1) Vlagatelj mora imeti, v skladu s predpisi, za nedoločen oziroma določen čas, s polnim delovnim časom, zaposleno zadostno število delavcev, ki so pooblaščeni za vodenje upravnega postopka, in sicer najmanj:
– dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe in za odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04 in 17/06) ter imata najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju upravnega postopka;
– dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04 in 17/06) ter imata najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju upravnega postopka.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezno osebo priložiti izjavo o zaposlenosti, strokovni izobrazbi ter delovnih izkušnjah.
(3) Vlagatelj, kateremu je na podlagi javnega natečaja podeljeno javno pooblastilo, mora ministrstvu, pristojnemu za promet, priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(drugi strokovni delavci)
(1) Vlagatelj mora imeti poleg delavcev, določenih v prejšnjem členu, za nedoločen oziroma določen čas, s polnim delovnim časom, zaposleno tudi zadostno število drugih strokovnih delavcev, in sicer najmanj:
1. eno odgovorno osebo za izvajanje javnega pooblastila, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri vodenju poslovnega procesa na področju javnih pooblastil,
2. tri strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
– najmanj srednja strokovna izobrazba z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju upravnega postopka in dela s strankami.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezno osebo priložiti izjavo o zaposlenosti, strokovni izobrazbi ter delovnih izkušnjah.
(3) Vlagatelj, kateremu je na podlagi javnega natečaja podeljeno javno pooblastilo, mora ministrstvu, pristojnemu za promet, priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(ustrezna oprema)
(1) Vlagatelj mora imeti na razpolago najmanj naslednjo opremo:
1. pisarniško opremo;
2. programsko in strojno opremo za postavitev sistema izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic za potrebe izvajanja upravnih nalog ter izdelan postopek in sredstva za obnovitev poslovanja v 48 urah po nesreči oziroma razpadu sistema, ki vključuje varno shranjevanje kopiranih podatkov in postopke za obnovitev funkcionalnih podatkov, katere mora vlagatelj navesti v načrtu neprekinjenega poslovanja;
3. tehnično opremo za komunikacijske povezave;
4. opremo za varovanje, v skladu z uredbo.
(2) Šteje se, da ima vlagatelj opremo iz prejšnjega odstavka na razpolago, če jo ima v lasti ali ima pravico uporabe opreme na podlagi sklenjene najemne ali lizing pogodbe, ali če izkaže, da jo bo po pridobitvi javnega pooblastila lahko pridobil v last ali uporabo.
(3) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago opremo iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– podroben opis opreme;
– dokazila o tem, da razpolaga z ustrezno opremo iz prvega odstavka ali da jo lahko pridobi;
– izjavo, da ne obstajajo nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevale uporabo navedene opreme za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila;
– načrt izvajanja upravnih nalog na podlagi podeljenega javnega pooblastila;
– dokazilo za varno shranjevanje podatkov iz druge točke prvega odstavka tega člena.
8. člen
(nezdružljivost z izvajanjem javnega pooblastila)
(1) Vlagatelj ne sme opravljati dejavnosti prevozov v cestnem prometu.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora biti priložena izjava, da vlagatelj ne opravlja niti v Republiki Sloveniji niti v katerikoli drugi državi dejavnosti prevozov v cestnem prometu.
9. člen
(stečajni postopek, prisilna poravnava ali likvidacija)
(1) Zoper vlagatelja ne sme biti uveden stečajni postopek ali začet postopek prisilne poravnave ali likvidacijski postopek.
(2) Kot dokazilo, ki dokazuje, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, se šteje izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
10. člen
(nekaznovanost)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegovega poslovodstva morajo izkazati, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storjeno naklepno, na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še ni izbrisana.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov njegovega poslovodstva, s katero ministrstvu, pristojnemu za promet, dovoljujejo, da od ministrstva, pristojnega za pravosodje, pridobi podatke o nekaznovanosti.
(3) Če je bil vlagatelj ali kateri od članov njegovega poslovodstva obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka in to dejanje ni bilo storjeno naklepno ali ni bil obsojen na nepogojno kazen šest mesecev zapora ali več, mora o tem vlagatelj v vlogi za pridobitev javnega pooblastila priložiti svojo izjavo in izjave članov njegovega poslovodstva in original ali overjeno kopijo pravnomočne sodbe za to kaznivo dejanje.
11. člen
(vlagatelj ni v kazenskem postopku)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegovega poslovodstva morajo izkazati, da zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za naklepno izvršitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in za katerega se lahko izreče kazen zapora šest mesecev zapora ali več.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov njegovega poslovodstva, s katero ministrstvu, pristojnemu za promet, dovoljujejo, da od pristojnega sodišča, pridobi podatke, navedene v prejšnjem odstavku.
12. člen
(vlagatelju ni bilo odvzeto javno pooblastilo)
(1) Vlagatelj mora izjaviti, da njemu ali pravni osebi, katere univerzalni pravni naslednik je vlagatelj, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge, ni bilo javno pooblastilo izdajatelja licenc odvzeto.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kakršnokoli drugo pravico izdajati licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo s katerim vlagatelj dokazuje, da je pravna oseba;
– navedbo, ali je vlagatelj univerzalni pravni naslednik katere od pravnih oseb in navedbo teh morebitnih oseb;
– izjavo, da niso podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(član uprave ali poslovodja v izdajatelju licenc, kateremu je bilo odvzeto javno pooblastilo)
Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izjave vsakega od članov njegovega poslovodstva, da v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju licenc, kateremu je bilo javno pooblastilo izdajatelja licenc odvzeto. Ta določba velja tudi za kakršnokoli drugo pravico izdajati licence, izvode licenc in dovolilnic v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice.
14. člen
(poravnane obveznosti iz javnih dajatev)
Kot dokazilo, ki dokazuje, da ima vlagatelj poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih prispevkov, v skladu s predpisi Republike Slovenije, se šteje potrdilo, ki ga izda davčni organ.
15. člen
(druge okoliščine)
(1) Šteje se, da so podane okoliščine, iz katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da vlagatelj ne bo ustrezno izvajal javno pooblastilo, če se izkaže naslednje:
– neuspešnost poslovanja v zadnjih treh let;
– blokada kateregakoli transakcijskega računa vlagatelja v zadnjem letu pred objavo natečaja;
– finančna nezmožnost.
(2) Obstoj okoliščin, določenih v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka, je razvidno iz obrazcev BON1 in BON2 ali drugih enakovrednih dokazil.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– zavarovanje odgovornosti;
– bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke o tem, da bo v primeru izbire vlagatelja izdala bančno garancijo za zakonito in pravilno izvajanje javnega pooblastila, skladno z določbo petega odstavka 11. člena zakona, iz katere je razvidno, da ne obstoji okoliščina, navedena v tretji alineji prvega odstavka.
III. MERILA ZA IZBIRO IZDAJATELJA LICENC NA JAVNEM NATEČAJU
16. člen
(splošna določba)
Pri odločanju o izbiri izdajatelja licenc je bolje ocenjena tista vloga, ki pri točkovanju v skladu s tem pravilnikom prejme večje število točk, pri čemer je maksimalno število prejetih točk 100 točk.
17. člen
(znanje, strokovnost in reference)
(1) Merilo znanja, strokovnosti in referenc zajema znanje, strokovnost in reference vlagatelja in njegovih zaposlenih, na področju izdaje licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic in drugih upravnih postopkov. Za vsako vrsto postopka se lahko prejme tri točke, skupaj ne več kot 15 točk.
(2) Vlagatelj dokaže izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka z izjavo in dokazilom, da mu je podeljeno javno pooblastilo za vodenje posamezne vrste upravnega postopka.
18. člen
(opremljenost in dostopnost)
(1) Merilo opremljenosti in dostopnosti zajema naslednje:
– opremljenost s programsko opremo,
– primerne prostore za sprejem strank,
– zagotovljenost najmanj pet parkirnih mest za osebna vozila strank in
– dostopnost do storitve (mesta za sprejem vlog s čim večjo regionalno pokritostjo v Republiki Sloveniji).
(2) Opremljenost s programsko opremo se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ štiri točke. Vlagatelj prejme po eno točko, če razpolaga z:
– podatkovno bazo,
– možnostjo dostopa do podatkov preko spletnega brskalnika,
– Windows namizno aplikacijo (tip odjemalec/strežnik),
– integracijo z MS Office moduli,
– nadzorovanim dostopom do podatkov,
– dnevnim varovanjem podatkov,
vendar skupno ne več kot štiri točke.
(3) Primernost prostorov za sprejem strank se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ tri točke. Vlagatelj prejme po eno točko, če razpolaga s/z:
– klimatiziranimi in ogrevanimi sprejemnimi prostori,
– sprejemnimi prostori, ki so opremljeni s sedeži za stranke,
– ločenima prostoroma (prostor za sprejem in delo s strankami ter prostor za čakanje strank).
(4) Zagotovljenost najmanj pet parkirnih mest za stranke se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ tri točke. Vlagatelj prejme maksimalno število točk, če zagotovi pet in več parkirnih mest; za zagotavljanje treh do štirih parkirnih mest prejme ponudnik dve točki, za zagotavljanje do dveh parkirnih mest prejme vlagatelj eno točko.
(5) Dostopnost do storitve (mesta za sprejem vlog s čim večjo regionalno pokritostjo v Republiki Sloveniji) se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ pet točk. Vlagatelj prejme po:
– eno točko, če razpolaga z enim mestom za sprejem vlog;
– dve točki, če razpolaga z dvema mestoma za sprejem vlog;
– tri točke, če razpolaga s tremi mesti za sprejem vlog;
– štiri točke, če razpolaga s štirimi mesti za sprejem vlog;
– pet točk, če razpolaga s petimi ali več mesti za sprejem vlog.
(6) Kot ustrezno mesto za sprejem vlog iz prejšnjega odstavka se pri točkovanju upošteva samo tisto mesto, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– razpolaga z opremo, določeno v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika, kadar vlagatelj razpolaga samo z enim mestom za sprejem vlog;
– razpolaga z opremo, določeno v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika, pri čemer glede programske in strojne opreme zadošča zgolj računalniška povezava s sistemom izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer morajo biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog izpolnjeni pogoji, določeni v prejšnji alineji;
– razpolaga z vsaj enim zaposlenim delavcem z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer morajo biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog izpolnjeni pogoji, določeni v 5. in 6. členu tega pravilnika;
– zagotavlja vsaj tri parkirna mesta za osebna vozila strank, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer mora biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog zagotovljeno vsaj pet parkirnih mest za osebna vozila strank;
– je neposredno dostopno, brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb ter dostopno z javnih površin;
– je od drugega mesta za sprejem vlog medsebojno geografsko oddaljeno več kot 50 km.
(7) Skupno število prejetih točk iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne sme presegati 15 točk.
19. člen
(lastna cena)
(1) Lastna cena izdaje posamezne licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice je znesek v eurih brez upoštevanega davka na dodano vrednost, ki ga v svoji vlogi navede vlagatelj kot znesek, katerega bo morala plačati stranka za pridobitev posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice.
(2) Vlagatelj mora navesti predviden lasten strošek izdaje posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice za vodenje postopka, odločanje o vlogi za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice in izdelavo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice ter njeno vročitev.
(3) Predvideno število licenc, posameznih izvodov licenc ali dovolilnic, ki jih upošteva pri kalkulaciji, mora opredeliti vlagatelj sam. Predvideno število teh licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, ki jih upošteva vlagatelj pri kalkulaciji, ne predstavlja nikakršnega jamstva ali drugačne zaveze Republike Slovenije, da bo do tolikšnega obsega izdaje licenc, posameznega izvoda licence in dovolilnic res prišlo in ne daje izdajatelju licenc, posameznih izvodov licenc ali dovolilnic, nikakršnega pravnega temelja za morebitne zahtevke za povrnitev primanjkljaja v zvezi s tem.
(4) Pri merilu lastne cene lahko posamezen vlagatelj prejme največ 30 točk. Število točk posameznega vlagatelja se izračuna tako, da vlagatelj z najnižjo ceno:
– izdaje posamezne licence dobi 15 točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x 15 točk = število točk ponudbe;
– izdaje posameznega izvoda licence dobi deset točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x deset točk = število točk ponudbe;
– izdaje posamezne dovolilnice dobi pet točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x pet točk = število točk ponudbe.
20. člen
(prijaznost do uporabnika)
(1) Prijaznost do uporabnika se ugotavlja glede na naslednje elemente:
– število uradnih ur v tednu;
– načini vlaganja vlog za licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice;
– način zagotavljanja pomoči uporabnikom.
(2) Število uradnih ur je število ur na teden, v katerih vlagatelj zagotavlja, da bo v svojih prostorih organiziral poslovanje s strankami, pri čemer mora biti najmanjši obseg uradnih ur skladen z zahtevami prvega odstavka 58. člena uredbe. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število uradnih ur, ki jih zagotavlja. V tem delu se merilo točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ 15 točk, pri čemer se pri določitvi točk upošteva, da vlagatelj z največjim številom uradnih ur prejme 15 točk, za ostale ponudbe se izračunajo točke po naslednji formuli: št. ur konkretne ponudbe/obseg ponudbe z največjim številom uradnih ur x 15 točk = število točk ponudbe.
(3) Načini vlaganja vlog za licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice so oblike pošiljanja vloge za izdajo licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, ki jih bo omogočil posamezni vlagatelj, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in se točkujejo tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ deset točk. Vlagatelj prejme po dve točki, če omogoča naslednje načine vlaganja vlog:
– neposredna izročitev pisne vloge izdajatelju licence,
– pošiljanje pisne vloge po pošti,
– pošiljanje pisne vloge po elektronski poti,
– pošiljanje vloge preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik),
– vložitev vloge pri izdajatelju licence ustno na zapisnik.
(4) Način zagotavljanja pomoči uporabnikom je vsaka oblika zagotavljanja svetovanja in pomoči uporabnikom v zvezi z licencami, posameznimi izvodi licenc in dovolilnicami. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike morebitne pomoči, ki jo bo nudil uporabnikom (npr. svetovanje po internetu, svetovanje po telefonu …). Vlagatelj, ki zagotavlja pomoč uporabnikom, prejme po tri točke za vsako obliko pomoči, vendar skupaj ne več kot 15 točk.
IV. CENA ZA IZDAJO LICENCE, POSAMEZNEGA IZVODA LICENCE IN DOVOLILNICE
21. člen
(splošna določba)
Cena za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice obsega ceno stroška vodenja postopka, vključno z odločanjem o vlogi za izdajo licence, posameznega izvoda licence, ali dovolilnice, stroške izdelave licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, vključno z materialnimi stroški ter stroški njene vročitve.
22. člen
(način določitve cene za izdajo licence, izvoda licence ali dovolilnice)
Ceno za izdajo licence, izvoda licence ali dovolilnice določi minister za promet (v nadaljnjem besedilu: minister), upoštevajoč določbo 14. člena zakona.
23. člen
(spreminjanje cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice)
(1) Minister spremeni ceno za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, če se katera od posameznih postavk cene, določenih v Prilogi 1 tega pravilnika, spremeni toliko, da bi njen vpliv spremenil ceno za izdajo posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice za več kot tri odstotke.
(2) Posamezne postavke cene za določitev lastne cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Cena za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice se ne spremeni, če je spremembo iz prvega odstavka tega člena povzročil s slabim poslovanjem ali drugače s svojim ravnanjem izdajatelj licenc sam.
V. SPREMLJANJE STANJA NA PODROČJU IZDAJANJA LICENC
24. člen
(spremljanje stanja na področju izdajanja licenc)
(1) Za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc minister imenuje petčlansko komisijo, sestavljeno iz dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, in treh predstavnikov iz združenj prevoznikov.
(2) Komisija obravnava problematiko izvajanja upravnih nalog, ki jih izvaja izdajatelj licenc, na podlagi podeljenega javnega pooblastila in nadzora nad njim ter daje ministru pobude in predloge za ureditev področja izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in delitve dovolilnic, pri čemer so najpomembnejše naslednje naloge:
– pregleduje poročila o izvedenih upravnih nadzorih ministrstva, pristojnega za promet;
– predlaga ministru, da odredi dodatni upravni nadzor.
(3) Komisija izmed sebe imenuje predsednika komisije.
(4) Delo komisije za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc poteka po poslovniku o načinu dela, ki ga sprejme komisija v roku 30 dni po njenem imenovanju.
VI. DRUGE DOLOČBE
25. člen
(rok za začetek izvajanja javnega pooblastila)
(1) Rok za začetek izvajanja javnega pooblastila je čas, ki preteče od dneva pridobitve javnega pooblastila, do dneva, ko je izdajatelj licenc sposoben izvajati in nuditi polno funkcionalnost javnega pooblastila v skladu z natečajno dokumentacijo in ne sme biti daljši od 120 dni.
(2) Rok se računa v dnevih, pri čemer ni všteto obdobje, potrebno za vzpostavitev pogojev, ki niso odvisni od izdajatelja licenc.
(3) Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število dni, ki predstavljajo njegov ponujeni rok za začetek izvajanja javnega pooblastila.
26. člen
(trajna hramba)
Izdajatelj licenc mora dokumentarno gradivo v zvezi z izdajanjem licenc in dovolilnic hraniti trajno.
27. člen
(dostop do podatkov)
Izdajatelj licenc mora zaradi učinkovitega izvajanja upravnega nadzora in vodenja evidenc iz 15. člena zakona ministrstvu, pristojnemu za promet, pošiljati podatke, določene v 16. členu zakona.
VII. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2007/27-0082757
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0014
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet