Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4259. Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, stran 11615.

Na podlagi 21. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06), tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in prvega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za okolje in prostor ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdajata
P R A V I L N I K
o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
1. člen
Ta pravilnik v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena Direktive 2006/113/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 14), določa dele morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev.
2. člen
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
1. del morja je z mejo, določeno na morski površini, oddeljeni del morja;
2. morje so notranje morske vode in teritorialno morje v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo.
3. člen
(1) Meje delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, so poligoni na površini morja s poligonskimi točkami, določenimi v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Meje delov morja iz prejšnjega odstavka so prikazane v prilogi 2, ki je sestavni tega pravilnika.
(3) Meje delov morja iz prvega in drugega odstavka tega člena so posebej določene za gojitev in za prosto nabiranje morskih školjk in morskih polžev za obdelavo ter dajanje na trg.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 106/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-9/2007
Ljubljana, dne 7. septembra 2007
EVA 2007-2511-0139
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano