Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4261. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov, stran 11617.

Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06 in 114/06 ZUE), na podlagi tretjega odstavka 230. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) in na podlagi tretjega odstavka 100. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
1. člen
V Pravilniku o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 43/07) se doda 7.a člen, ki se glasi:
»7.a
(skupina za upravljanje s kriznimi situacijami)
Za potrebe izmenjave informacij med Ministrstvom za finance, Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor pri upravljanju s kriznimi situacijami v finančnem sistemu in njihovim aktivnem preprečevanjem se ustanovi skupina za upravljanje s kriznimi situacijami (v nadaljnjem besedilu: Skupina).«.
2. člen
Doda se 7.b člen, ki se glasi:
»7.b
(sestava in naloge Skupine)
(1) Skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva za finance, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Skupino sklicuje in vodi Ministrstvo za finance.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko sklic Skupine zahtevajo tudi predstavniki enega ali več nadzornih organov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Skupina se sestaja najmanj dvakrat na leto, po potrebi pa tudi pogosteje.
(5) Skupina mora:
– v sodelovanju s Koordinacijo ocenjevati stanje finančnega sistema na podlagi prejetih poročil posameznih članov – predstavnikov skupine, ter identificirati morebitna tveganja,
– po potrebi predlagati preventivne ukrepe in če je potrebno, opozoriti ter predlagati rešitve za sistemske probleme,
– pripraviti krizni načrt,
– izvajati teste izjemnih situacij in oceniti tako dobljene rezultate,
– izvajati simulacije kriznih situacij s katerimi se preveri učinkovitost kriznega načrta,
– sodelovati z drugimi istovrstnimi skupinami v državah članicah, pri upravljanju s kriznimi situacijami v čezmejno delujočih in sistemsko pomembnih finančnih skupinah,
– koordinirati sodelovanje Ministrstva za finance in nadzornih organov v primeru krizne situacije in
– skrbeti za primerno obveščanje javnosti o krizni situaciji.
(6) Krizni načrt je načrt, ki najmanj:
– identificira vse organe, ki bodo sodelovali pri upravljanju s krizno situacijo,
– glede na pričakovano vrsto krize opredeli, kako se izmed organov v sestavi Skupine določi vodilni organ in opredeli njegove naloge, ter opredeli ukrepe za zmanjševanje oziroma odpravo negativnih posledic krize,
– opredeli način in vrsto informacij, ki jih je v primeru krize potrebno izmenjati,
– določi smernice za primerno obveščanje javnosti.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40-6/2006/12
Ljubljana, dne 10. septembra 2007
EVA 2007-1611-0130
dr. Andrej Bajuk I.r.
Minister
za finance