Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4207. Sklep o imenovanju ministra
4208. Sklep o imenovanju ministrice
4209. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
4210. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4211. Odlok o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2007–2011

MINISTRSTVA

4212. Pravilnik o varnosti dvigal
4213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
4214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
4215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
4216. Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
4217. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2007
4253. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

BANKA SLOVENIJE

4218. Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4219. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
4220. Sklep o razrešitvi člana okrajne volilne komisije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4221. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Celje

4222. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Teharje in k.o. Spodnja Hudinja

Dobrova-Polhov Gradec

4223. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dobrovnik

4224. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije v Občini Dobrovnik

Gorenja vas-Poljane

4225. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane

Krško

4226. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD)
4227. Sklep o določitvi dvorane Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora za javno kulturno infrastrukturo

Kuzma

4228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kuzma

Laško

4229. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi

Medvode

4230. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Medvode

Mokronog-Trebelno

4231. Odlok o rebalansu A Občine Mokronog - Trebelno za leto 2007

Murska Sobota

4232. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Prebold

4233. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
4234. Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Prebold

Puconci

4235. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 2007

Razkrižje

4236. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
4237. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje

Rogatec

4238. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec

Slovenj Gradec

4239. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sušilnica

Šalovci

4240. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2006
4241. Sklep o določitvi letnega povračila za urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Šalovci za leto 2007

Škofljica

4242. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica
4243. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov
4244. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š 11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje

Šmarje pri Jelšah

4245. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah

Vrhnika

4246. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika

Zavrč

4247. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč
4248. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Zavrč

Žetale

4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
4251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
4252. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti