Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24855/07 , Stran 6366
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja organizacijske enote Srednja šola. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja organizacijske enote Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in 99. členom ter 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5), in sicer: 1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v organizacijski enoti Srednja šola, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo, 5. ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo, 6. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 7. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 8. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 10. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja organizacijske enote Srednja šola v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja OE Srednja šola« pošljete: Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni, ter vašim programom vodenja organizacijske enote Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana. Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o odločitvi sveta prejeli v roku najkasneje 4 mesece od objave razpisa.