Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

SV 638/07 Ob-25076/07 , Stran 6387
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj opr. št. SV 638/07, DK 18/07 z dne 6. 9. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 121, v skupni izmeri 68,40 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šuštarjeva kolonija 26 a, Trbovlje, stoječe na parc. št. 773/6 k.o. Trbovlje, kateri je določena ident. št. stavbe 187103755 in ident. št. dela stavbe 121, last zastaviteljev Hudarin Vladimire, EMŠO 3103972505190 in Krstič Bojana, EMŠO 2610968500260, oba stanujoča Keršičeva cesta 20 a, Trbovlje, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 8. 2007, sklenjene med Bojović Goranom, kot prodajalcem in Hudarin Vladimiro in Krstič Bojanom, kot kupcema, zastavljena v korist upnice Unicredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžnici Hudarin Vladimiri, v višini 81.000 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.