Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24844/07 , Stran 6343
I. Splošni del I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. II. Predmet javnega razpisa Ukrepi: 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. 2. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. 3. Zagotavljanje tehnične pomoči. 4. Podpora za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 5. Štipendiranje na področju kmetijstva. III. Upravičenci Upravičenci do pomoči, ki so: – nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na območju občine; – organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; – organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju občine; – registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine; – lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine; – udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih in srednjih šol. IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v Občini Šentrupert se zagotavljajo v proračunu Občine Šentrupert. Višina sredstev je določena z Odlokom o proračunu za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 56/07). 2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada. 3. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02). 4. Sredstva za ukrepe po tem razpisu, ki se izvajajo na območju Občine Šentrupert, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev. 5. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva, morajo biti začete v tekočem letu, za katere mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetijske svetovalne službe. 6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti. 7. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani višini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. 8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva. 9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene v proračunu za posamezni namen. 10. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu. 11. V letu 2007 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov iz tega razpisa. 12. Kumulacija iz 14. člena se uporablja za ukrepe št. 1., 2, 3, in 4. (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Najvišji zneski pomoči, po posameznem ukrepu, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku. 13. Kumulacija iz 17. člena se uporablja za ukrepe št. 5., in 6. (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis) Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis). V. Nadzor in sankcije Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti v primerih, ko se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva, – da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom 5 let. VI. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev: II. Ukrepi Pomoči skupinske izjeme 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa znaša 2000 €. Ukrep 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesrečami in s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: pogoji nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2007 Uredbe Ur. l. RS, št. 138/06). Upravičeni stroški: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev. Finančne določbe: – Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja živali za primer bolezni. – Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca na leto. 2. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev Višina razpisanih sredstev znaša 2000 €. Ukrep 2: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis). Namen ukrepa: z ukrepom se želi pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Upravičenci: subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Splošni pogoji upravičenosti: – Upravičenec (izvajalec) transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj. – Seznam lokalni odročnih prog, z navedbo razdalj in število prevozov letno. – Zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: Operativni stroški tovornega prevoza /km v odročnih krajih. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov za prevoz. Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 3: Zagotavljanje tehnične pomoči Višina razpisanih sredstev znaša 3.000 €. Namen ukrepa: namen ukrepa je izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti. Z ukrepom se želi omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni. Predmet ukrepa: – stroški usposabljanja in izobraževanja kmetov v okviru društvene dejavnosti; – izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu; – stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom; Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine; – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in programov usposabljanja. – Na področju svetovalnih storitev se dodelijo sredstva za stroške honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnost, kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški izdaje publikacij, – najemnine razstavnih prostorov. – Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999). – Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). – Za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se upoštevajo le stroški dela najete delovne sile v obliki medsosedske pomoči. Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno. Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100% upravičljivih stroškov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pravila »de minimis«. Ukrep 4: Podpora za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Višina razpisanih sredstev znaša 20.000 €. Namen ukrepa: Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer: – predelavi kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč ...), – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – kompostiranje organskih snovi. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev, – promocija, – splošni stroški. Finančne določbe: – sofinancira se do 50% upravičenih stroškov investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, – skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 6: Štipendije na področju kmetijstva Višina razpisanih sredstev znaša 2.000 €. Namen ukrepa: namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: – izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 1,51, – izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopija zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o šolanju. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Upravičenci: udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij. Finančna določbe: višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata, vendar ne več kot 120 €/mesec. V. Vsebina vloge Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane po pošti kot priporočene pošiljke. Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na Občini Šentrupert v sprejemni pisarni ali na internetni strani http://www.sentrupert.net/. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto 2007. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Šentrupert – http://www.sentrupert.net/. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Šentrupert. Za oceno upravičenosti posamezne vloge se uporabijo merila, ki so sestavni del razpisa. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije župan Občine Šentrupert s sklepom. Zoper odločitev župana se lahko vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa. Medsebojne obveznosti med Občino Šentrupert in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu. VI. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 07/343-46-00 (Irena Ribič) ali v prostorih občine. VII. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge: vloge morajo biti oddane najkasneje do 5. 10. 2007.