Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 448/07 Ob-24703/07 , Stran 6339
Zaporedna št. 1 Parc. št. 1309/2, travnik v izmeri 4677 m2, vpisana pri vl. št. 1263, k.o. Vipava, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 140.310,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 3504, njiva v izmeri 2391 m2, vpisana pri vl. št. 1501, k.o. Vipavski Križ, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 71.730,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 3114, travnik v izmeri 3253 m2, vpisana pri vl. št. 1566, k.o. Vipava, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 97.590,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1031/2, njiva v izmeri 1833 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 44.717,86 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 1031/5, njiva v izmeri 635 m2 in travnik v izmeri 82 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 17.491,93 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 1033/3, njiva v izmeri 6990 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 170.528,04 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 1033/4, njiva v izmeri 2210 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 53.915,16 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 1036/4, njiva v izmeri 5573 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 135.958,90 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 9 Parc. št. 1031/6, njiva v izmeri 3216 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 78.457,53 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 1045/8, njiva v izmeri 3377 m2, vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 82.385,29 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 11 Parc. št. 1033/2, njiva v izmeri 11020 m2, vpisana pri vl. št. 1215, k.o. Latkova vas, do 6685/11020, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 163.087,26 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 1045/1, njiva v izmeri 4647 m2, vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas, do 4282/4647, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 104.463,67 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 13 Parc. št. 1045/3, njiva v izmeri 3304 m2, vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 80.604,38 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 14 Parc. št. 734/1, travnik v izmeri 3927 m2, vpisana pri vl. št. 184, k.o. Gojače, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 89.535,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 28. 9. 2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št.______ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati kavcijov višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-09/2007 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 1, 2, 3 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker se zemljišče nahaja v katastrski občini, ki je navedena v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena kavcija všteje v kupnino. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 13, občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 11 in 12, uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 2. 10. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru tel. 01/43-41-100).