Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 478-31/2007 Ob-24704/07 , Stran 6363
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. objekt na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc. št. 79.S – stavbišče v izmeri 4 60 m2, pašnik v izmeri 2 12 m2, in njiva v izmeri 1 82 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 418 k.o. Črneča vas, 2. nepremičnina parc. št. 1459/4 – travnik v izmeri 7 05 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica, 3. nepremičnina parc. št. 1459/5 – travnik v izmeri 7 02 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica, 4. nepremičnina parc. št. 1459/7 – travnik v izmeri 7 48 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica, 5. nepremičnina parc. št. 1459/8 – travnik v izmeri 7 64 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica, 6. nepremičnina parc. št. 1459/9 – travnik v izmeri 6 77 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica, 7. nepremičnina parc. št. 823/9 – njiva v izmeri 25 03 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica, 8. nepremičnina parc. št. 823/8 – njiva v izmeri 61 18 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica, 9. nepremičnina parc. št. 823/11 – njiva v izmeri 7 05 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica, 10. nepremičnina parc. št. 823/12 – njiva v izmeri 33 91 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica. Predmet prodaje pod zaporedno številko 1 ni zaseden z najemnikom. Predmeti prodaje so zemljiškoknjižno v lasti Občine Krško in dejansko v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 1. 10. 2007 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicne cene Izklicne cene za predmete prodaje znašajo: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 znaša izklicna cena 51.100,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 znaša izklicna cena 17.625,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 znaša izklicna cena 17.550,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 znaša izklicna cena 18.700,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 znaša izklicna cena 19.100,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 6 znaša izklicna cena 16.925,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 7 znaša izklicna cena 87.605,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 8 znaša izklicna cena 214.130,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 9 znaša izklicna cena 24.675,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 10 znaša izklicna cena 118.685,00 EUR. Znesek višanja: najnižji znesek višanja za posamičen predmet prodaje na javni dražbi je 450,00 EUR. Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji: – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/498-12-79 in tel. 07/498-12-91, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.