Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, stran 11566.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5 in 118/06 ZUOPP-A), je Svet Občine Žetale na 6. redni seji dne 6. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
1. člen
V 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05) se drugi in tretji odstavek črtata in se nadomestita z novim besedilom:
»Svet šole sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljic,
– 3 predstavniki delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.«.
2. člen
V 21. členu odloka se v zadnjem stavku četrtega odstavka število »60 dneh« nadomesti s številom »20 dni«.
3. člen
Prehodne in končne določbe
V 36. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata. V skladu s tem odlokom se svet zavoda konstituira po preteku mandata dosedanjemu svetu.«.
4. člen
Ta odlok se objavi v občinskih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 032-0006/2007-6
Žetale, dne 6. septembra 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.