Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 316-73/2007 Ob-24958/07 , Stran 6335
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: MOP). II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov, ki se izvajajo v okviru programa »Inteligentna energija – Evropa«. Projekti, ki se v celoti ali v pretežni meri nanašajo na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, niso predmet sofinanciranja. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki kot članice mednarodnega konzorcija izvajajo projekt, za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov sklenile pogodbo z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta (upravičenci do prijave), s pričetkom izvajanja projekta od 1. 1. 2006 dalje, ki do datuma objave razpisa še niso zaključeni (upravičeni projekti). Če je vsebina projekta ustanovitev lokalne energetske agencije, se kot upravičen projekt šteje projekt s pričetkom izvajanja projekta od 1. 1. 2005 dalje. IV. Merila za izbor Pri izboru projektov za sofinanciranje bodo upoštevana naslednja merila: – ustreznost projekta glede na programske usmeritve MOP, – kakovost programa del, – reference vlagatelja. V. Okvirna višina sredstev razpisa: za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 5540 v letu 2007 predvidena sredstva v višini do 201.000 EUR, v letu 2008 pa do 87.000 EUR. Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvajanja projektov v letu 2007. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 5. 2008. VI. Dodelitev sredstev Sredstva za sofinanciranje projektov bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk, in sicer v višini do zneska zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 40% vrednosti projekta v letu 2007. Pri projektih za ustanovitev lokalne energetske agencije znesek sofinanciranja znaša 15.000 EUR. Pri določitvi izhodiščne višine sofinanciranja s strani MOP bodo upoštevana tudi morebitna sredstva drugih sofinancerjev, kotizacija za prireditve in druga sredstva sofinanciranja. V primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, bo odobreno sofinanciranje projektov v vrstnem redu glede na višino doseženih točk. VII. Obvezna oblika in vsebina vloge: oblika in vsebina vloge sta skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja navedeni v razpisni dokumentaciji. VIII. Predložitev vlog Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je treba dostaviti v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE in OVE«. V levem zgornjem kotu morata biti navedena ime in točen naslov vlagatelja. Kot pravočasno prispele vloge se štejejo vloge, ki bodo prispele najkasneje 28. 9. 2007 do 15. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8. do 15. ure na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na lokaciji Dimičeva 12, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani MOP na naslovu http//www.aure.si in na http//www.mop.gov.si. X. Informacije o razpisu: vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9. in 11. uro do konca roka za predložitev vlog na tel. 01/300-69-90 (mag. Boris Selan ali mag. Hinko Šolinc) oziroma po E-pošti boris.selan@gov.si ali hinko.solinc@gov.si. XI. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 1. 10. 2007 ob 14. uri v prostorih MOP na lokaciji Dimičeva 12. Odpiranje vlog ne bo javno. XII. Izid razpisa: Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja pozvani k dopolnitvi vlog. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.