Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24948/07 , Stran 6367
Na podlagi 18. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1), 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A) in 18. in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/04, 75/06), upravni odbor Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: direktor. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba (zaželen magisterij ali doktorat); – najmanj deset let delovnih izkušenj (zaželene razvojno-tehnološke izkušnje iz gospodarstva); – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (zaželeno znanje angleškega jezika); – državljanstvo Republike Slovenije; – imajo reference s področja vodenja, upravljanja in koordinacije dela; – so strokovnjaki s področja dela agencije; – niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovno področje: – sprejemanje aktov v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, – predlaganje poslovne politike in ukrepov za njeno izvajanje, – pripravljanje predlogov večletnih in letnih programov in finančnih načrtov agencije, – pripravljanje predlogov splošnih aktov, ki jih sprejema upravni odbor in drugih strokovnih podlag za delo upravnega odbora, ter skrb za izvajanje odločitev upravnega odbora, – podpisovanje aktov, listin in drugih dokumentov ter sklepanje pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, – imenovanje komisij, drugih delovnih teles in strokovnih skupin za izvedbo posameznih strokovnih nalog, – pripravljanje poročil o delu in poslovanju agencije, – opravljanje drugih del v skladu s predpisi, sklepom o ustanovitvi in statutom. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji za tehnološki razvoj Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, 6. videnje oziroma program dela agencije za mandatno obdobje 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za mandatno obdobje 5 let s polnim delovnim časom, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – prosto delovno mesto direktorja Javne agencije RS za tehnološki razvoj«, na naslov: Javna agencija RS za tehnološki razvoj, Maurerjeva 29 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS, št. 83, z dne 14. 9. 2007. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@tia.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Marija Šterbenc, tel. 01/513-08-81. Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.