Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24846/07 , Stran 6378
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert; tel. 07/34-34-600, faks 07/34-34-601. 2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje, s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert, za leto 2007. 3. Vrednost razpisanih sredstev za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in obrtnikov v občini Šentrupert za leto 2007 znaša 3.000 €. 4. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane OOZ Trebnje, s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert. 5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu: Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Šentrupert; – program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Šentrupert, ki so člani OOZ Trebnje; – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja; – prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2007; – prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa; – pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2007; – prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov Občine Šentrupert (predloži izjavo). 6. Kriteriji za dodelitev sredstev: Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo upoštevali naslednji kriteriji: – prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje, s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert – do 10 točk, – prijavitelj izvaja programe, ki vključuje programe, potrebne za izvajanje osnovne dejavnosti – do 40 točk, – prijavitelj izvaja programe, namenjene podjetnikom in obrtnikom začetnikom – do 20 točk, – trajanje programa – do 10 točk, – število udeležencev – do 20 točk. Skupaj možnih – 100 točk. Občina bo sofinancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do višine 50%, in sicer se sofinanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev proračuna. 7. Prijava na javni poziv mora vsebovati: termin in trajanje izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, konstrukcijo prihodkov in odhodkov, vsebino oziroma naziv izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, število udeležencev, dokazilo o članstvu OOZ Trebnje. Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala pogoje iz 5. točke tega javnega poziva, bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šentrupert – http://www.sentrupert.net/. 9. Rok za predložitev prijave: prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko do 5. oktobra 2007, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, z oznako Ne odpiraj – Prijava na javni poziv – Izobraževanje in strokovno usposabljanje 2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež). 10. Občina Šentrupert v 15 dneh po zaključku javnega poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga posreduje županu. O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s sklepom župana o izboru prejemnikov sredstev. Zoper sklep župana prijavitelj lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva. 11. Medsebojna razmerja med Občino Šentrupert in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo. 12. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na Občini Šentrupert, pri Ireni Ribič, tel. 07/34-34-600.