Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

SV 1535/2007 Ob-25189/07 , Stran 6388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1535/2007 z dne 12. 9. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 4 v I. nadstropju, v skupni izmeri 64,72 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 3,40 m2, vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Staneta Severja 010, Maribor, na parc. št. 1620, katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je last zastaviteljice Mojce Poglej, EMŠO 1102950505312, stanujoče Maribor, Kamenškova ulica 022, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 6. 2005, s prodajalcema Jarc Ivanom in Jarc Metko, Rogoška cesta 54, Miklavž na Dravskem polju, zastavljena v korist upnice Unicredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Poglej Urošu, EMŠO 0401974500412, stanujočemu Maribor, Kamenškova ulica 022, v višini 104.000,00 CHF s pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 8. 2037.